උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

නන්දන වරකාගොඩ - Physics 2020
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


නන්දන වරකාගොඩ - Physics 2020  

ඉරිදා උදේ 8.00 සිට සිකුරාදා රාත්‍රී 12 දක්වා

කාලය තුල පමණී