උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

පියසිරි සමරනායක - Physics 2021
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


පියසිරි සමරනායක - Physics 2021පියසිරි සමරනායක - Physics 2021