උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

භානුක ඒකනායක - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 2020
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 2020 

නිබන්ධන ගාස්තු ගම්පහ නව මොන්ටානා ආයතනයෙන් හෝ නුගේගොඩ රොටරි ආයතනයෙන් ලබාගත හැකි. 

ගම්පහ - නව මොන්ටානා (0777 652 944)
නුගේගොඩ - රොටරි (0718 935 954)