උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

භානුක ඒකනායක - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 2022
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


භානුක ඒකනායක - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 2022සෙනසුරාදා

පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 12.00 දක්වා

සිකුරාදා

පෙ.ව 4.00 සිට පෙ.ව 8.00 දක්වා

කාලය තුල පමණී

 

මෙම පාඩම සදහා නොමිලේ සහභාගී විය හැකි අතර ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත පාඩම් සදහා නිබන්ධන ගාස්තු ගෙවා තිබීම අනිවාර්යය වේ.

නිබන්ධන ගාස්තු ගම්පහ නව මොන්ටානා ආයතනයෙන් හෝ නුගේගොඩ රොටරි ආයතනයෙන් ලබාගත හැකි. 

ගම්පහ - නව මොන්ටානා (0777 652 944)
නුගේගොඩ - රොටරි (0718 935 954)