උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

මහේන් ජේකබ් - භෞතික විද්‍යාව - 2022 - Pencil Opera
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම
 

 

පංති සදහා සහභාගීවීමට ඔබේ ජංගම දුරකථන  අංකයට PencilOpera නමින් එවා ඇති pencilopera.lk ලින්ක් එක භාවිතා කරන්න.

 

Successfully added to the course

URL : https://pencilopera.lk/sn/login

Username : ශිෂ්‍ය-අංකය
Password : රහස් වචනය