උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

මහේන් ජේකබ් - භෞතික විද්‍යාව - 2022 - Pencil Opera
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


මහේන් ජේකබ් - භෞතික විද්‍යාව - 2022 - Pencil Opera

 

දෛශික පාඩමට අදාල වීඩියෝව සදහා සදුදා උදේ 8.00 සිට බදාදා රාත්‍රී 12.00 දක්වා කාලය තුල සහභාගීවිය හැක.