උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

මහේන් ජේකබ් - භෞතික විද්‍යාව - 2022 - Pencil Opera
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


මහේන් ජේකබ් ගුරුතුමන්ගේ උසස් පෙළ 2022 භෞතික විද්‍යාව විෂයට අදාල පාඩම් සෑම ඉරිදා දිනකම උදේ 8.00 සිට සදුදා උදේ 8.00 දක්වා සහ බදාදා උදේ 8.00 සිට බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 8.00 දක්වා පැවැත්වේ 

 

ඉරිදා   උදේ 8.00  සිට   සදුදා උදේ 8.00 

බදාදා  උදේ 8.00  සිට   බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 8.00සැලකිය යුතුයි. මෙම පාඨමාලාව තුල ඇති පාඩම් නැවත විකාශණය නොවන බැවින් අදාල කාලය තුළ ඒ සදහා සහභාගී වන්න.