උසස්පෙළ රසායන විද්‍යාව

මාධව ඉද්දගොඩ - Chemistry 2021 Revision
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


මාධව ඉද්දගොඩ - Chemistry 2021 Revision 

 

මෙම පාඩම් මාලාව සදහා සහභාගීවීමට Google Chrome හෝ Mozilla Firefox වෙබ් බ්‍රව්සර් භාවිතා කරන්න