උසස්පෙළ තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව

මාලක ප්‍රියදර්ශන - තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව (SFT) 2022
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


මාලක ප්‍රියදර්ශන - තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව (SFT) 2022 

ඔබ නිබන්ධන ගාස්තු අධ්‍යාපන ආයතනයකට ගෙවා ඇත්නම්, 

  • ඔබ myschool.lk වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වීමේදි ලබා දුන් ජංගම දුරකථන අංකය හෝ ඊ-මේල් ලිපිනය

  • ආයතනයේ ශිෂ්‍ය අංකය (Index Number/Student Number)

 

ඔබ නිබන්ධන ගාස්තු බැංකු ගිණුමට බැර කර ඇත්නම්

  • ඔබ myschool.lk වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වීමේදි ලබා දුන් ජංගම දුරකථන අංකය හෝ ඊ-මේල් ලිපිනය

  • ඔබේ හැදුනුම්පත් අංකය 

 

0713955539 අංකයට whatsapp කරන්න 

 --------------------------------------------------------------------------------

නිබන්ධන ගාස්තු ගෙවීම පහත ආයතන ඔස්සේ සිදුකල හැකියි.

1. නව මොන්ටානා
    ගම්පහ (කාර්යාලය - 0777652944)

2. පෙන්සිල් ඔපෙරො
    කුරුණැගල (කාර්යාලය - 0772254544)

3. රොටරි
    නුගේගොඩ (චානක - 0718935954)