උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

ශ්‍රීමාල් විජේසිංහ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (ET) 2021
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


ශ්‍රීමාල් විජේසිංහ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (ET)

මූලික ස්වයංචල තාක්ෂණවේදයට අදාල දෙවන කොටසට අයත්  විඩියෝ දර්ශනය නැරඹීමට ඔබ වෙත ලබා දුන් කාල සීමාව මින් අවසන් වන අතර , නව කොටසක් සමග ලබන ඉරිදා පෙ.ව. 8.00 ට එකතු වන්න..ඔබ අපගේ 2021 whatsapp group  හා සම්බන්ධ නොවූයේ නම් ඔබගේ ආයතන හැදුනුම්පතේ ජායාරූපයක් මෙම දුරකතන අංකයට whatsapp  කරන්න.. 0717775768 ..ඔබගෙ තොරතුරු පරික්ෂා කොට අප ඔබව අපගේ whatsapp  සමුහයට එක් කර ගැනීම සිදු කරනු ලබයි..ස්තූතියි !!නිබන්ධන ගාස්තු ගෙවා නිබන්ධනය ලබාගත් සිසුන්ට පමණී.