උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

D R නාගොල්ලාගම - Physics 2021
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


D R නාගොල්ලාගම - Physics 2021පංති සදහා සහභාගීවීමට ඔබේ ජංගම දුරකථන  අංකයට PencilOpera නමින් එවා ඇති penilopera.lk ලින්ක් එක භාවිතා කරන්න.

 

Successfully added to the course

URL : https://pencilopera.lk/sn/login

Username : ශිෂ්‍ය-අංකය
Password : රහස් වචනය