උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Indika Bandara - ICT 2022
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


Mr. Indika Bandara - ICT 2021Indika Bandara - ICT 2022