උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

Nandana Warakagoda - Physics 2021 Revision
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


Nandana Warakagoda - Physics 2021 RevisionNandana Warakagoda - Physics 2021 Revision