උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

Nilantha Jayasuriya - 2021 Revision
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


Nilantha Jayasuriya 2021 Revisionනිලන්ත ජයසූරිය ගුරුතුමන්ගේ භෞතික විද්‍යා 2021 පුනරීක්ෂණ පාඩම් මෙම පාඨමාලාව තුලින් ලබාගත හැක.

 

අදාල පාඩම් සදහා බදාදා උදේ 4.00 සිට දහවල් 2.00 කාලය තුල සහභාගීවිය හැක.