තාපය December December - කාච January
උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

Samuel Udayanga - Physics 2021
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


Samuel Udayanga - Physics 2021මෙම පාඨමාලාව සදහා ඇතුලත්විය හැකි වනුයේ SMS පණිවිඩයක් හරහා ඇතුලත්වීමේ තොරතුරු එවා ඇති සිසුන් සදහා පමණි.