නිවුටන් නියම December January
උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

Samuel Udayanga - Physics 2022
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


Samuel Udayanga - Physics 2022Samuel Udayanga - Physics 2022