යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය මිනුම් උපකරණ නිවුටන් නියම December January February මිණුම් උපකරණ February March
උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

Samuel Udayanga - Physics 2022
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


Samuel Udayanga - Physics 2022Samuel Udayanga - Physics 2022