පාඨමාලා

Myschool.lk

පාඨමාලා

වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමුසිසු දරුවන්ගේ Online තක්සලාවේ
පාඨමාලා එකතුව.


වෙනත් පාඨමාලාවන්2022 BC Temperary

BC Tissa
අවසර නොමැත

2023 BC Theory Galgamuwa

BC Tissa
අවසර නොමැත

2022 BC Revision Galgamuwa

BC Tissa
අවසර නොමැත

2023 BC Temperrary

BC Tissa
අවසර නොමැත

2023 BC Theory Anuradhapura

BC Tissa
අවසර නොමැත

2022 BC Revision Anuradhapura

BC Tissa
අවසර නොමැත

2022 BC Theory Anuradhapura

BC Tissa
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga - Physics 2024 Rathnapura

Course Myschool
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga - Physics 2024 Kagalla

Course Myschool
අවසර නොමැත

Aruna guruge - Combined maths 2022 Revision

Course Myschool
අවසර නොමැත

Advanced Web Development Course

ගයාන් සංජය
අවසර නොමැත

ICET Computer Institute 2021

Course Myschool
අවසර නොමැත

Jude Niroshan - Accounting 2023 New Group

Course Myschool
අවසර නොමැත

Jude Niroshan - Accounting 2022 Revision

Course Myschool
අවසර නොමැත

D.R NAGOLLAGAMA PHYSICS 2023-KANDY(NEW)

D R Nagollagama Nagollagama
අවසර නොමැත