පාඨමාලා

Myschool.lk

පාඨමාලා

වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමුසිසු දරුවන්ගේ Online තක්සලාවේ
පාඨමාලා එකතුව.


වෙනත් පාඨමාලාවන්Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2022 TR

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2022 Revision

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2022 Theory

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

අරුණ ගුරුගේ - 2024

Aruna Guruge
අවසර නොමැත

2023 BC Theory DMS

BC Tissa
අවසර නොමැත

2022 BC Revision DMS

BC Tissa
අවසර නොමැත

2022 BC Temperary

BC Tissa
අවසර නොමැත

2023 BC Theory Galgamuwa

BC Tissa
අවසර නොමැත

2022 BC Revision Galgamuwa

BC Tissa
අවසර නොමැත

2023 BC Temperrary

BC Tissa
අවසර නොමැත

2023 BC Theory Anuradhapura

BC Tissa
අවසර නොමැත

2022 BC Revision Anuradhapura

BC Tissa
අවසර නොමැත

2022 BC Theory Anuradhapura

BC Tissa
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga - Physics 2024 Rathnapura

Course Myschool
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga - Physics 2024 Kagalla

Course Myschool
අවසර නොමැත

Aruna guruge - Combined maths 2022 Revision

Course Myschool
අවසර නොමැත