පාඨමාලා

Myschool.lk

පාඨමාලා

වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමුසිසු දරුවන්ගේ Online තක්සලාවේ
පාඨමාලා එකතුව.


වෙනත් පාඨමාලාවන්AAT-02

Course Myschool
අවසර නොමැත

D R නාගොල්ලාගම - 2024 Theory

D R Nagollagama Nagollagama
අවසර නොමැත

AAT-01

Course Myschool
අවසර නොමැත

D R නාගොල්ලාගම - Physics 2022 Paper Class

D R Nagollagama Nagollagama
අවසර නොමැත

ICET Computer Institute

Course Myschool
අවසර නොමැත

AAT-03 NMPI

Course Myschool
අවසර නොමැත

Jude Niroshan - Accounting 2023

Course Myschool
අවසර නොමැත

Jude Niroshan - Accounting 2022

Course Myschool
අවසර නොමැත

Aruna guruge - Combined maths 2023

Aruna Guruge
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga - Physics 2023 Kegalle

Samuel Udayanga
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga - Physics 2023 Rathnapura

Samuel Udayanga
අවසර නොමැත

D R නාගොල්ලාගම - Physics 2022 Revision - Princeton

D R Nagollagama Nagollagama
අවසර නොමැත

Aruna Guruge - Combined maths 2021 Revision

Aruna Guruge
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga - Physics 2022 Kegalle

Samuel Udayanga
අවසර නොමැත

Senani Ariyarathna - ICT 2022

Course Myschool
අවසර නොමැත

Aruna Guruge - Combined maths 2022

Aruna Guruge
අවසර නොමැත