පාඨමාලා

Myschool.lk

පාඨමාලා

වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමුසිසු දරුවන්ගේ Online තක්සලාවේ
පාඨමාලා එකතුව.


වෙනත් පාඨමාලාවන්Aruna Guruge - Combined maths 2021

Aruna Guruge
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga - Physics 2022

Samuel Udayanga
අවසර නොමැත