පාඨමාලා

Myschool.lk

පාඨමාලා

වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමුසිසු දරුවන්ගේ Online තක්සලාවේ
පාඨමාලා එකතුව.


වෙනත් පාඨමාලාවන්Samuel Udayanga - Physics 2023 Kegalle

Samuel Udayanga
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga - Physics 2023 Rathnapura

Samuel Udayanga
අවසර නොමැත

D R නාගොල්ලාගම - Physics 2023 Revision - Princeton

D R Nagollagama Nagollagama
අවසර නොමැත

Aruna Guruge - Combined maths 2021 Revision

Aruna Guruge
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga - Physics 2022 Kegalle

Samuel Udayanga
අවසර නොමැත

Senani Ariyarathna - ICT 2022

Course Myschool
අවසර නොමැත

Aruna Guruge - Combined maths 2022

Aruna Guruge
අවසර නොමැත

Aruna Guruge - Combined maths 2021

Aruna Guruge
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga - Physics 2022

Samuel Udayanga
අවසර නොමැත