පාඨමාලා

Myschool.lk

පාඨමාලා

වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමුසිසු දරුවන්ගේ Online තක්සලාවේ
පාඨමාලා එකතුව.


වෙනත් පාඨමාලාවන්Sathsara Dasanayaka - Grade 11 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත

Sathsara Dasanayaka - Grade 10 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත

Sathsara Dasanayaka - Grade 9 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත

Sathsara Dasanayaka - Grade 8 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත

Sathsara Dasanayaka - Grade 7 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත

Sathsara Dasanayaka - Grade 6 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත