යසිරු නවෝදන - ලිපි
යසිරු නවෝදන
Last login - 18 Aug 2021

නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහොය
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
මැදින් පුර පසළොස්වක පොහොය
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
බක් පුර පසළොස්වක පොහොය
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
බිනර පුර පසළොස්වක පොහොය
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
බක් පුර පසළොස්වක පොහොය
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
Happy New Year
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.