රෝහණ ජයරත්න - ලිපි
රෝහණ ජයරත්න
Last login - 08 Feb 2019

පරිගණක පරම්පරා
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
පරිගණක අපරාධ
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
තනි පද - 2
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
උඩරට රාජධානිය සහ එහි පරිපාලනය
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.