ප්‍රශ්න පත්‍ර
දෙමළ භාෂාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
පුරවැසි අධ්‍යාපනය
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
ඉංග්‍රීසි භාෂාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
ඉතිහාසය
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
නර්තනය (සිංහල)
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
සිංහල
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
රියදුරු පුහුණුව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
සාමාන්‍ය දැනුම
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
විද්‍යාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
දහම් පාසල (බෞද්ධ)
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
රියදුරු පුහුණුව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.

හොඳම ලිපි සම්පාදකයන් 10 දෙනා


  • කොන්දේසි

  • ප්‍රශ්ණ පත්‍රයෙහි අන්තර්ගතයන් සම්බන්ද සම්පූර්ණ වගකීම, එම ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි නිර්මාණකරු සතුවේ.
  • නිර්මාණකරු විසින්, ප්‍රශ්න පෙලට අමතරව, එම ප්‍රශ්න සඳහා විශ්ලේෂණාත්මක නිවැරදි පිළිතුරද ලබාදිය යුතුය.
  • ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාල දෝෂයක් පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් ඇත්නම්, එය ලිකිතව e-mail මගින් info@myschool.lk යන ලිපිනයට දින තුනක් ඇතුලත ලබාදිය යුතුය.
  • ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාල දෝෂයක් පිළිබඳව සාදාරණ පැමිණිල්ලක් ලැබුනහොත්, ඒ සඳහා වන නිර්මාණ කරුගේ ගෙවීම් අත්හිටුවන අතර, පිළිතුරු සපයන්නන්ගෙන් අය කරගත් මුදල නැවත ලබාදෙනු ලැබේ.