යුගල පද 02 - 5-වසර සිංහල

යුගල පද 02

 1. හැඩි - දැඩි

 2. ඇති - නැති

 3. තෝරා - බේරා

 4. කලා - බීලා

 5. දුව - පැන

 6. අතුර - සිතුරු

 7. අවවාද - අනුශාසනා 

 8. නීති - රීති

 9. මස් - මාංශ

 10. දුගී - මගී

 11. රළු - සියුම්

 12. උකුළු - මුකුළු

 13. අන්න - මෙන්න

 14. තෝරා - බේරා

 15. නැති - බැරි

 16. කලට - වෙලාවට

 17. බල - තල

 18. දුගී - දුප්පත් 

 19. එලවලු - පලතුරු

 20. අන්දුන් - කුන්දුන්

 21. සාරිි - හැට්ට

 22. යාග - හෝම

 23. තද - බද

 24. සිත - ගත

 25. හරකා - බාන

 26. දුර - බැහැර

 27. සූර - වීර

 28. නරි - නාටක

 29. ඇද - පැද

 30. නැති - නාස්ති

 31. ගමේ - ගොඩේ

 32. ලවක් - දෙවක්

 33. වාද - භේද

 34. සොයා - බලා

 35. හය - හතර

 36. අහු - මුළු

 37. උස -මිටි

 38. අදහස් -උදහස්

 39. හදි - හූනියං

 40. ඉවක් - බවක්

 41. කඩි - මුඩි

 42. ගරු - සරු

 43. ඉගි - බිගි

 44. අරුම - පුදුම

 45. අස්සක් - මුල්ලක්

 46. හොර - මැර

 47. බලි - තොවිල්

 48. ගස් - ගල් 

 49. අතුරු - සිදුරු

 50. ලොක්කා - පොඩ්ඩා 

 51. අණ - විණ

 52.  කසු - කුසු

 53. කිරි - පැණි 

 54. ලොකු - පොඩි

 55. ගොඩ - මඩ

 56. කඩි - මුඩි

 57. හර - බර

 58. අස් - පස්

 59. අතම් - මනම්

 60. හොර - හතුරු

 61. තක්කු - මුක්කු

 62. හැල - හොල්මන්

 63. ඇද - කුද

 64. ඕප - දූප

 65. වල් - පල්

 66. අඬ - දබර

 67. ණය - තුරුස්

 68. ඇප -උපස්තාන

 69. ගත - සිත

 70. සණ්ඩු - සරුවල්

 71. ආාව - ගියා

 72. විය - පැහැදම්

 73. තරා - තිරම

 74. දුවලා -පැනලා

 75. කඩා - කප්පල්

 76. තාන්න - මාන්න

 77. අරක - මේක

 78. රැවිලි - ගෙරවිලි

 79. පොත් - පත්

 80. උගත් - නූගත්

 81. පාරක් - තෙරක්

 82. උදව් - පදව්

 83. තලා - පෙලා

 84. හිතා - මතා

 85. ගරු - බුහුමන්

 86. තෑගි - භෝග

 87. ඔළ - මොළ

 88. කොටි - වලස්සු

 89.  කුල - මල

 90. උඩින් - පල්ලෙන්

 91. අත - හිත

 92. නොකා - නොබී

 93. යාම් - ඊම්

 94. ඔබ -මොබ

 95. එලොව -මෙලොව

 96. නිල - තල

 97. හැළි - වළං

 98. වග - තුග

 99. ඇප - කැප

 100. සරු - සාර

 101. වල් - පල්

 102. ඉහින - පිහින

 103. සුද්ද - බුද්ද

 104. සට - කපට

 105. ලිපි - ලේඛන

 106. කොල්ලො - කුරුට්ටු

 107. පල - විපාක

 108. නයි - පොළොන්ගු

 109. කඩි - මඩි

 110. රට - තොට

 111. කෙළි - සෙල්ලම්

 112. දැසි - දස්සන්

 113. ගුටි - බැට

 114. ගණු - දෙණු 

 115. ගම් - බිම්

 116. අකා - මකා

 117. දිියුණු - තියුණු

 118. ඉන්න - හිිටින්න

 119. ළග - පාත

 120. තනතුරු - තානාන්තර

 121. දුක් - දොම්නස්

 122. අඩු - පාඩු

 123. අදි - මදි

 124. උදේ - හවස

 125. යන්ත්‍ර - සූත්‍ර

 126. හුරු - බුහුටි

 127. රැකී - රක්ෂා

 128. යාළු - මිත්‍

 129. අතින් - මිටින්

 130. ගල් - මුල්

 131. තලා - පෙලා

 132. ජාති - ජන්ම

 133. කොස් - පොලාස්

 134. උදව් -පදව්

 135. අග - හිග

 136. වැල - වරකා

 137. පඩි - නඩි

 138. ඉහ -මොළ

 139. දැන - උගත්

 140. බණ - භාවනා

 141. ඕනෑ - එපාකම්

 142. අඟ - පසඟ

 143. අනතුරු - අන්තරා

 144. ආචාර - සමාචාර

 145. මව් - පිය

 146. සැර - වැර

 147. කතා - බහ

 148. ගෝ්රි - බෝරි

 149. වද - හිංසා

 150. යටි - මඩි

 151. පඩි - නඩි

 152. - මේ 

 153. අගු - පිළ්

 154. අරක - මේකෙ

 155. ලෙඩ -දුක්

 156. ඇස - කන

 157. කසු - කුසු

 158. උයා - පිහා

 159. අය - වැය

 160. දේශ - දේශාන්තර

 161. දෙස් - දෙවොල්

 162. අදින - පළදින

 163. අවියක් - ආයුධයක්

 164. කඩා - වඩා

 165. පල - විපාක

 166. සැක - සංකා

 167. දිනුම් - පැරදුම්

 168. අතන - මෙතන

 169. අපල - උපද්‍රව

 170. රන් -රිදී 

 171. ඇඟ - පත

 172. බතින් - බුලතින් 

 173. ඉදලා - හිටලා

 174. ඉමක් - කොනක් 

 175. ගස් - වැල්

 176. නැති - නාස්ති 

 177. අහු - මුල 

 178. අන්දුන් - කුන්දුන්

 179. ඉඟි - බිගි

 180. බණ - භාවනා

 181. අට- පහ

 182. ඈලි - මෑලි

 183. ලට - ලොට

 184. ඇළ - දොළ

 185. සට - කපට

 186. පැල - පදිය

 187. සුව - පහසු 

 188. වට - පිට 

 189. තොල - කට

 190. ගුරු - හරුකම්

 191. සැප -සතුට

 192. චාරිත්‍ර - වාරිත්‍ර

 193. විරමණය - සමදානය

 194. බත - බුලත

 195. දුක් - බැහැර

 196. ඇද - පැද

 197. යල - මහ

 198. ආහාර - පාන

 199. කෑම - බීම

 200. පිනට - දහමට

 201. සිිත් - සතන්

 202. නමක් - ගමක් 

 203. සූර - වීර

 204. අණ - විණ

 205. පාර - තොට

 206. කන - කර

 207. කාලා - බීලා

 208. නැග්ගා - බැස්සා 

 209. නැගලා - බැසලා

 210. අණ - වින

 211. වැල් - වටාරම්

 212. හැංගි - හොරා

 213. අලි - ඇත්තු

  මගේ මේ යුගල පද ටික ඕගොල්ලො හැමෝටම 05 වසර ශිෂ්‍යත්වයට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියල මම හිතනව මේ යුගල පද ටිකත් හොදින් පාඩම් කරල ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඉහළින්ම ජය ගන්න.smilelaughing