singuler Plural method - 6-වසර ඉංග්‍රීසි භාෂාව

singuler Plural method

ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒකවචන පද බහුවචනවලට හැරවීමේදී බොහෝවිට S පදයක් අගට යෙදීම සිදු කරයි.
එහෙත් ඒ පොදු ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වන අවස්ථාද සීමිත ප්‍රමාණයක් ඇත. ඒ එක එක අවස්ථාවන් එකිනෙක අපි සලකා බලමු.

S අකුර කෙලින්ම එකතු කිරීම

Goat - Goats එළුවා - එළුවෝ
Hand - Hands අත - අත්
Hen - Hens කුකුළා - කුකුළන්
Hill - Hills කන්ද - කඳු
Jail - Jails හිරගෙදර - හිරගෙවල්
Lamp - Lamps ලාම්පුව - ලාම්පු
Cap - Caps තොප්පිය - තොප්පි
Lip - Lips තොල - තොල්
Mat - Mats පැදුර - පැදුරු
Month - Months මාසය - මාස
Bottle - Bottles බෝතලය - බෝතල්
Mother - Mothers අම්මා - අම්මලා
Ship - Ships නැව - නැව්
Vehicle - Vehicles වාහනය - වාහන
School - Schools පාසල - පාසල්
Book - Books පොත - පොත්
Pen - Pens පෑන - පෑන්
Pencil - Pencils පැන්සල - පැන්සල්
Cat - Cats පූසා - පූසන්
Dog - Dogs බල්ලා - බල්ලන්
Town - Towns නගරය - නගර

 

S අකුර එකතු කර e අකුර ශබ්ද කිරීම

e අකුරෙන් අවසන් වන ඒකවචන පදවලටද එසේම S අකුරක් එකතු වේ. එහෙත් ඒකවචන පදයේ අග ඇති e යන්න සාමාන්‍යයෙන් ශබ්ද නොවේ. බහුවචනවලදී එය ශබ්ද වේ.

Bridge - Bridges පාලම - පාලම්
Cause - Causes හේතුව - හේතු
College - Colleges විද්‍යාලය - විද්‍යාල
Face - Faces මුහුණ - මුහුණු
Horse - Horses අශ්වයා - අශ්වයින්
Nose - Noses නහය - නහයවල්
Judge - Judges නඩුකාරයා -නඩුකාරයෝ
Nurse - Nurses හෙදිය - හෙදියෝ
Orange - Oranges දොඩම - දොඩම්
Page - Pages පිටුව - පිටු
Space - Spaces  හිස්තැන - හිස්තැන්
Place - Places ස්ථානය - ස්ථාන
Prize - Prizes තෑග්ග - තෑගි
Promise - Promises පොරොන්දුව - පොරොන්දු
Snake - Snakes සර්පයා - සර්පයින්
Size - Sizes මිම්ම - මිමි
Table - Tables මේසය - මේසss, sh, ch, x අන්තයේ පද

ඒක වචන පදයක් ss, sh , ch, x අවසන් වන විට s අකුර වෙනුවට අගට es එකතු වේ.


Bench - Benches බංකුව - බංකු
Box - Boxes පෙට්ටිය - පෙට්ටි
Branch - Branches අත්ත - අතු
Brush - Brushes බුරුසුව - බුරුසු
Bunch - Bunches පොකුර - පොකුරු
Class - Classes පංතිය - පංති
Cross - Crosses කුරුසය - කුරුස
Dish - Dishes දීසිය - දීසි
Fox - Foxes නරියා - නරි
Glass - Glasses වීදුරුව - වීදුරු
Kiss - Kisses හාදුව - හාදු
Tax - Taxes බද්ද - බදු
church - Churches   පල්ලිය - පල්ලිO අන්තයේ පද

O අකුර අගට ඇති ඒකවචන පද බහුවචන වන විට අගට es පදයක් එකතු වේ.

Potato - Potatoes අර්තාපලය - අර්තාපල්
Buffalo - Buffaloes මීහරකා - මී හරක්
Mango - Mangoes අඹගෙඩිය - අඹගෙඩි
Hero - Heros වීරයා - වීරයන්
Tomato - Tomatoes තක්කාලිය - තක්කාලි


Y අන්තයේ පද

අගට y අගයක් ඇති විට බහුවචන බවට පත් වීමේදී y අතහැර අගට ies පද එකතු වේ.


Army - Armies හමුදාව - හමුදා
Baby - Babies බබා - බබාලා
City - Cities නගරය - නගර
Lorry - Lorries ලොරිය - ලොරි
Body - Bodies ශරීරය - ශරීර
Story - Stories කතන්දරය - කතන්දර
Lady - Ladies නෝනා - නෝනලා
Worry - Worries කරදරය - කරදර
Fly - Flies මැස්සා - මැස්සන්

 

එහෙත් y අකුරට පෙර a,e,i,o,u යන ස්වර අක්ෂරවලින් එකක් යෙදේ නම් බහුවචන බවට හැරවීමේදී වෙනස් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරයි. එනම් අගට es නැතිව s පමණක් එකතු වීමයි.

Day - Days දවස - දවස්
Key - Keys යතුර - යතුරු
Monkey - Monkeys වඳුරා - වඳුරන්
Toy - Toys සෙල්ලම් බඩුව - සෙල්ලම් බඩු
Tray - Trays බන්දේසිය - බන්දේසි
Journey - Journeys  ගමන - ගමන්
Play - Plays   නාට්‍යය - නාට්‍යයන්F අන්තයේ පද

ඒකවචන නාමපදය f හෝ fe යන අකුරුවලින් අවසන් වේ නම් ඒ අකුරු අතහැර ves අකුරු තුන එකතු වේ.


Calf - Calves වස්සා - වස්සෝ
Half - Halves භාගය - භාග
Knife - Knives පිහිය - පිහි
Life - Lives ජීවිතය - ජීවිත
Wife - Wives බිරිඳ - බිරින්දෑවරු
Wolf - Wolves වෘකයා - වෘකයින්
Shelf - Shelves  රාක්කය - රාක්ක
Thief - Thieves හොරා - හොරුන්

එහෙත් අගට s පදයක් පමණක් එකතු වන වචන කිහිපයක් ඇත.

Chief - Chiefs නායකයා - නායකයො
Roof - Roofs වහල - වහලවල්
Safe - Safes සේප්පුව - සේප්පුව
Proof - Proofs සාධකය - සාධක
Cliff - Cliffs කඳු මුදුන - කඳු මුදුන්විශේෂ බහුවචන පද

ඇතැම් පදවලට සුවිශේෂී වූ බහුවචන රටාවක් ඇත. ඒවා සාම්ප්‍රදායික ලෙස s අකුර එකතු වීම හෝ es එකතු වීම හෝ ves එකතු වීම අනුව නොව වෙනස්ම ආකාරයක් ගනී.


Child - Children ළමයා - ළමයින්
Foot - Feet පාදය - පාද
Louse - Lice උකුණා - උකුණන්
Man - Men මිනිසා - මිනිස්සු
Mouse - Mice මීයා - මීයන්
Ox - Oxen ගොනා - ගොන්නු
Tooth - Teeth දත - දත්
Woman - Women ගැහැණිය - ගැහැණුන්වෙනත් ආකාරය

Brother in law - Brothers in law මස්සිනා - මස්සිනාලා

Step father - Step fathers බාප්පා - බාප්පලා
Step mother - Step mothers    පුංචි අම්මා - පුංචි අම්මලා
Pair of shoes - Pairs of shoes   සපත්තු ජෝඩුව - සපත්තු ජෝඩු

 

Fish යන්න මාළුවාටත්, මාළුවන්ටත් පොදුවේ යෙදේ. එහිදී bunch of fish එනම් මාළු පොකුරක්, මාළු පොකුරු ලෙස බහුවචනයට හරවන අවස්ථා දක්නට ලැබේ.

තවද Water වතුර,  sand වැලි වැනි පද uncountable එනම් ගණන් කළ නොහැකි පද ලෙස හැඳින්වේ. ඒවාට ඒක වචන - බහුවචන වෙන්කර දැක්විය නොහැක.

 

subani chamindika
2022 09 08 11:15:31

subani chamindika
2022 09 08 11:15:31

subani chamindika
2022 09 08 11:15:31

subani chamindika
2022 09 08 11:15:30

subani chamindika
2022 09 08 11:15:29