තාරුක නිර්වාන් ගමගේ - ලිපි
තාරුක නිර්වාන් ගමගේ
Last login - 10 Mar 2021

බුද්ධ ධර්මය
11-වසර - බුද්ධ ධර්මය
තාරුක නිර්වාන් ගමගේ
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.