නිරෝෂා මිහිරානි - ලිපි
නිරෝෂා මිහිරානි
Last login - 15 Feb 2019

A/L IT සිසුන් සදහා විශේෂයින් නිර්මාණය කල python program ඉගෙනුම් ප්‍රශ්ණ පත්‍ර Python program පිලිබදව පරිපූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිය.
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
නිරෝෂා මිහිරානි
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.