ටෙන්ඩර් පිලිබද දැනුම් පොතට

ටෙන්ඩර්  මගින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්  තොරාගන්නා ක්‍රමවේද 

  • විව්ෘත දැන්වීම් මගින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තොරා ගැනිම
  • තොරාගත් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ට ටෙන්ඩර් බාරදීම
  • සකච්චා මාර්ගයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තොරා ටෙන්ඩර් ලබාදිම 

ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි වල අඩංගු ප්‍රධාන කරුණු

  • ගිවිසුම 
  • පිරිවිතර සහිත ප්‍රමාණ බිල් පත්‍රය
  • කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ට උපදෙස්
  • සැලසුම් 

පිලිගත හැකි ලංසු ඇපකර ලබාගත හැකි ආයතන තුනක් 

  • මහ බැංකු අනුමත කල බැංකු
  • රක්ෂණ සමාගම් 
  • ක්‍රියාත්මක වන විදෙශිය බැංකු