ලිපි
ගොඩනැගිලි කපරාරු කිරිම | ඉදිකිරිම් කොන්ත්‍රාත්තුවක ප්‍රධාන පාර්ශව වන අයිතිකරු,උපදෙශක,කොන්ත්‍රාත්කරු වන අයගේ ප්‍රධාන කාර්යය | බ්ලොග් ගල් බැමි | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ දී භාවිතා කරන නීතිමය තත්වයන් සහ සම්මත | ගොඩනැගිල්ලක දොර | ගොඩනැගිලි නිමහම් ක්‍රම | බිත්ති නිමහම් ක්‍රම | ගොඩනැගිලි නිමහම් කිරීමේ ක්‍රම (තීන්ත ආලේප කිරීම) | ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය සතු ගුණාංග | අත්තිවාරම් වර්ගීකරණය | වහලයක ප්‍රධාන කොටස් | ගොඩනැගිලි සඳහා භාවිතා වන අත්තිවාරම් | වහල වර්ගීකරණය | ගඩොල් බැමි | ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - කොන්ක්‍රීට් භාවිතය (01 කොටස) | ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 02 | ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01 | ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හැදින්වීම (කෙටි සටහන්) | ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී භාවිතා වන ගඩොල් බැමි | ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හැදින්වීම -1 කොටස. |