ගොඩනැගිලි නිමහම් ක්‍රම - උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

ගොඩනැගිලි නිමහම් ක්‍රම

ගොඩනැගිලි නිමහම් ක්‍රම


ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරීමෙන් පසුව අවසානයට එය නිමහම් කිරීම සිදු කරයි. එමගින්

01. පෘෂ්ඨීය ආරක්ෂාව
02. ආකර්ෂණීය පෙනුම
03. පිරිසිදු කිරීමේ පහසුව
04. ශක්තිය වැඩි වීම

සිදු වෙයි.

 

ගොඩනැගිල්ලක් නිමහම් කිරීමේදී භාවිතා කරන නිමහම් වර්ග පහත පරිදිය,


01. භාවිත බිත්ති කපරාරුව, ඉහත බිත්ති කපරාරුව, කපරාරුව මත තීන්ත ආලේප කිරීමයි.

02. ගෙබිම සඳහා සිමෙන්ති දැමීම කොන්ක්‍රීට් දැමීම ටෙරාසෝ යෙදීම බිත්ති සඳහා පිගන් ගඩොල් ඇල්ලීම ගෙබිම සඳහා දැව පටි සවි කිරීම හා ගෙබිම තීන්ත ආලේපය.

03. දැව අවයව මත තීන්ත ආලේප කිරීම.

04. සිවිලිම මත තීන්ත ආලේපය

05. ලෝහ අවයව මත තීන්ත ආලේප කිරීම.මෙම නිමහම් ක්‍රම සඳහා භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය හා ක්‍රමවේදයන් එකිනෙකට වෙනස් වේ.

නිමහම් ද්‍රව්‍ය (තීන්ත වර්ග, කපරාරු, කොන්ක්‍රීට්, ටෙරාසෝ, ටයිල් ) ඉහත සඳහන් කරන ලද නිමහම් සඳහා භාවිතා කරන නිමහම් ද්‍රව්‍ය විවිධ වේ.01. දියර තත්වයෙන් තිබියදී යොදා ගන්නා වියළීමේදී ඝන බවට පත් වී ආස්තරණ ස්වභාවයක් ඇති කරන ද්‍රව්‍ය

උදා :- කපරාරුව, සිමෙන්ති ඇතිරීමේදී යොදා ගන්නා කොලොප්පු, කොන්ක්‍රීට්, ටෙරාසෝ ඇතිරුම02. මීට තත්ත්වයෙන් යොදන ලද නිමහම් ද්‍රව්‍ය

උදා :- ගෙබිම උළු ,බිත්ති උළු ඇතිරීම, ගෙබිම සඳහා දැව කොටස් ඇතිරීම, පතුල් පටිය සඳහා දැව ඇතිරීම.නිමහම් ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු.

* යොදන පෘෂ්ඨයේ වර්ගය
* ගොඩනැගිල්ල භාවිතා භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහා ද යන්න
* අපේක්ෂිත සැප පහසුව ලැබේද යන්න 
* ලිස්සීමේන් තොර බව
* පිරිවැය 
* නඩත්තු කිරීමේ පහසුව
* ආරක්ෂාව
* පෙනුම
* තාප පරිවරනයගෙබිම නිමහම් කිරීම

ගෙබිම නිමහම් කරන ක්‍රම තුනකි

01. තැන් වාත්තු නිමහම් කිරීම
මෙහිදී වැඩ බිමේ සකස් කරන ලද මිශ්‍රණයේ ද්‍රව්‍ය ම ස්වභාවයෙන් අදාළ ස්ථානයේ තැන්පත් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. පසුව වියලීමට ඉඩ හැර අවසානයේ මූට්ටු රහිත තද පෘෂ්ඨයක් බවට පෘෂ්ඨය නිමාවට පත් වේ.

උදා:- සිමෙන්තියේ තේරුම, මැස්ටික් ඇස්ෆොස්ට් ග්‍රැනෝලිතික්, ටෙරාසෝ ඇතිරීම


සිමෙන්ති ඇතිරුම්
ගඩොල් හෝ කළුගල් අතුරා ගෙබිම මට්ටම් කරනු ලැබෙයි. 20mm ගණකමට කැට තබා දොර දෙසට බෑවුම සිටින පරිදි බදාම පුරවා ගනු ලැබේ. පසුව අවශ්‍ය වර්ණයේ සිමෙන්ති වලින් කොලොප්පු මැද වැඩ නිම කරනු ලැබේ. ගෙබිම comrade කර ඉහත පරිදිම බදාම පුරවා අවශ්‍ය වර්නයේ  සිමින්ති වලින් කොලොප්පු මැද ගෙබිම සකස් ගෙබිම සකස් කිරීම සිදු කරයි.


මැස්ටික් ඇස්ෆොස්ට්
මැස්ටික් ඇස්ෆොස්ට් ස්වභාවිකව ලබාගත හැකියි බිටුමන් තාර විශේෂයකි. මෙය බොරතෙල් ශේෂ ද්‍රව්‍ය වලින් ද අපෝහනය වේ. මෙය තාප සුවිකාර්ය ද්‍රව්‍යයකි. මේ නිසා මුට්ටු සහිත ගෙබිම නිමාව ලබා ගැනීම සඳහා 180°c - 210°c අතර උෂ්ණත්වයකට පත් කර උණු කර 13mm - 16mm ඝනකමට තනි නිමාවක් ලෙස මනිස් ලෑල්ල කින් නිමහම් කරගත හැකිය.ග්රැනෝලිතික්
ග්රැනෝලිතික් යනු පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති වැලි ග්රැනයිට් කැබලි ජලය සමඟ 1:1:2 අනුපාතයට මිශ්‍ර කිරීමෙන් ලබාගන්නා නිමහම් ද්‍රව්‍යයකි. මෙම මිශ්‍රණය සවි වූ කොන්ක්‍රීට් පෘෂ්ඨයක ට 20mm ගණකම ට ඇතිරිය හැකිය. නිමැවුම් පෘෂ්ඨය තදය පහසුවෙන් නඩත්තු කළ හැකි ය. කල්පැවැත්ම වැඩිය. මෙය කර්මාන්ත ශාලාව ගබඩා ආදියේ ගෙබිම නිමහම් කිරීම සඳහා යොදා ගනී.

02. පෙරසවි නිමහම්
පෙරසවි නිමහම් ලෙස බොහෝ ලෙස භාවිතා වන්නේ ටයිල් වර්ගය. ටයිල් ඇතිරීමට පෙර ගෙබිම සඳහා 1:2 1/2:5 මිශ්‍රණයෙන් කොන්ක්‍රීට් දැමිය යුතු අතර එය සාමාන්‍යයෙන් 75mm ත් ඝනකම විය යුතුය. කොන්ක්‍රීට් දැමීමේ දී එය දොර දෙසට බෑවුම සිටින ලෙස මට්ටම් කර ගත යුතුය. ඉන් පසු බදාම පුරවා වේලුණු පසු සිමෙන්ති කොලපු හෝ ටයිල් මැලියම් වලින් අවශ්‍ය රටාවට ඇතිරීම සිදු කරයි.

03. දැව නිමහම් කිරීම
දැව නිමහම් කිරීම සඳහා දැව ලෑලි නිශ්පාදිත දැව යොදා ගනු ලැබේ. නිතර ජලය හා ගැටෙන පෘෂ්ඨ සඳහා දැව නිමහම් යෙදීම සුදුසු නොවේ.