7 - ශ්‍රේණීය


ලිපි
සිංහල අක්‍ෂර මාලාව - 2 | ජෛව ලෝකයේ අසිරිය / ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වැදගත්කම | කෝළම් | කුළු තාලම් නැටුමක් නිර්මාණය කරමු. | කුළු කවි 2 | ප්‍රවීණ නර්ථන ශිල්පීන් | දේ්‍ශීය නර්ථන සම්ප්‍රදායන් තුනට අයත් ශාන්තිකර්ම | කතරගම දේවාල පෙරහැර | වාක්‍ය රීති | Simple Present Tense | සෝලියස් මැන්දිස් නම් සිත්තරා | ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ඨාචාර | දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු | දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු | වාක්‍ය නිර්මාණය 01 | Grade - 7 Simple Present tense | බිලාවල් රාගය ( පෙරදිග සංගීතය විෂය හදාරණ දරුවන්ගේ ප්‍රෙයා්ජනය සඳහා) | දර්ශක | සාධක හා ගුණාකාර 2 | සාධක හා ගුණාකාර 1 | පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම | කුලක |