ලිපි
Git - පිළිබද මූලික හැදින්විම | Regular Expression | Python programming #02 | Python programming #01 | අන්තර්ජාලයේ වාසි හා අවාසි | තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ශණයේ මූලික සඃකල්ප | ජාල ස්ථලක | ජාලකරණ උපාංග හා පරිගණක ජාල වර්ග | වාරක මතකය, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, පඨන මාත්‍ර මතකය | මූලික නියමාවලි | පරිගණක වර්ගීකරණය හා ජෝන් වොන් නියුමාන සංකල්පය | තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ඉතිහාසය | ආංකිත ආර්ථිකය Digital Economy | 6. පරිගණක ජාල | තොරතුරු පද්ධති (Information System) | පරිගනක වර්ගීකරණය | අ.පො.ස උසස් පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව 03 | අ.පො.ස උසස් පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව 02 | අ.පො.ස උසස් පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව 01 | HTML මුල සිට(වෙබ් අඩවි නිර්මාණය) lesson 01 | දත්ත සන්නිවේදන ක්‍රම | දත්ත සන්නිවේදනය සහ පරිගණක ජාල (Data Communication & Computer Networks) ආශ්‍රිත ගැටලු - 1 කොටස | දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න - 1 කොටස | සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM) | cache memory සහ ක්‍රියාකාරිත්වය | CSS පාඩම් අංක 1 (වෙබ් අඩවි නිර්මාණය) | memmory | මතක වර්ගීකරණය | can i do hack ? | මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය | පරිගණක ජාල කරණය මුලික කෙටි සටහන් | තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමෙහි ලා පද්ධති සංකල්පය ගවේෂණය කර ආකෘති පද්ධති විශ්ලේෂණ සහ නිර්මාණ ක්‍රම වේදය භාවිත කිරීම.(සාරාංශ කර ඇත) | 06 පාඩම .පරිගණකවල සමස්ථ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කිරීමට මේහෙයුම් පද්දති බාවිතා කිරීම - 2 | 06 පාඩම පරිගණකවල සමස්ථ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කිරීමට මේහෙයුම් පද්දති බාවිතා කිරීම - 1 | Ring,Star,Fully Topology | Network Topology | computer Network ජාලකරණයේ වාසි හා අවාසි | Computer network පරිගණක ජාල වර්ගීකරණය | සම්ප්‍රේෂණය වන දත්ත වල ගුණාත්මක බව අඩු වීම | දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය Microwave and Multiplexers | දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය Unguided Media | දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය Fiber Optic Cables | දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය twisted Pair Cable | දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය coaxial cable | දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති පරිගණක පාදක සන්නිවේදනය | දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති මුර්ජන විධිවේද | සන්නිවේදන පද්ධතියක අංග හා අංකිත හා ප්‍රතිසම තරංග | python Code ගැටළු නිරාකරණය | python program ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක් දත්ත ගබඩාවක් සේ යොදාගැනීම. | python program function හාවිතා කිරීම | python program Break සහ continue භාවිතාකරන ආකාරය | python program key bord එක හරහා input ලබාගනනා ආකාරය සරලව. | මානව කටයුතු පහසු කරදෙන රොබෝ තාක්ෂණය | පයිතන් ප්‍රෝග්රැම් තාර්කික කාරක හා බිටු මත ක්‍රියාත්මක වන කාරක හදුනා ගැනීම | video සංස්කරණ කිරීම adobe premiere Pro ආරම්භ කිරීම | ත්‍රිමාණ සජීවිකරණ සදහා භාවිතාවන Maya Animation හදුනා ගනිමු. | පයිතන් ප්‍රෝග්රැම් loop සමග කටයුතු කිරීම | java plat form java ක්‍රමලේඛන භාෂාව part 2 | ක්‍රමලේඛන භාෂා අතරින් ප්‍රධාන තැනක් හිමි C++ හදුනා ගනිමු | java ක්‍රම ලේඛන භාෂාව java හදුනා ගනිමු | C# - ඉවෙන්ට් සමග කටයුතු කිරීම | පයිතන් ප්‍රෝග්රැම් විචල්‍යයන් යොදාගන්නා ආකාරය. | පයිතන් ප්‍රෝග්රැම් කාරක ප්‍රමුඛතා හා සැසදුම් කාරක, පැවරුම් කාරක හදුනා ගනිමු. | පයිතන් ප්‍රෝග්‍රෑමිං operators භාවිතය සරල ආකාරයෙන් තේරුම් ගනිමු | ගැලීම් සටහන් / ව්‍යාජ කේත හා පයිතන් කේත ගැටළු 01 | 7 වන ඒකකය ( පරිගණක ක්‍රමලේඛන ) 1 කොටස | දත්ත හා තොරතුරු දෙවන කොටස | 1.0 පළමු ඒකකය දත්ත හා තොරතුරු | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 21 | පරිගණක දෘඩාංග හා ජාලකරණ | පරිගණක විද්‍යා පද විවරණය - 1 කොටස | දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 5 කොටස | දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 4 කොටස | දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 3 කොටස | දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 2 කොටස | දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 1 කොටස | පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය (SDLC - Software Development Life Cycle) | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 19 | 3.0: පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න - රචනා ( තාර්කික ද්වාර සහ බූලීය වීජ ගණිතය ) | තොරතුරුවල මූලික තැනුම් ඒකක සහ ගති ලක්ෂණ විමර්ශනය - දෙවන කොටස | තොරතුරුවල මූලික තැනුම් ඒකක සහ ගති ලක්ෂණ විමර්ශනය - පළමු කොටස | වින්ඩෝස් ඩිෆෙන්ඩර් ඇන්ටිවයිරස් වැඩසටහන | ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න - 3 කොටස | ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න - 2 කොටස | ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න - 1 කොටස | ආදර්ශ බහුවරණ ප්‍රශ්න - 2 කොටස | ආදර්ශ බහුවරණ ප්‍රශ්න - 1 කොටස | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 20 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 19 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 18 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 17 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 16 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 15 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 14 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 13 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 12 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 11 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 10 | 4.1: මූලික තර්ක ද්වාර සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය - 2 කොටස | 4.1: මූලික තර්ක ද්වාර සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය - 1 කොටස | 3.4 : පරිගණකයෙහි ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණය - 3 කොටස | 3.4 : පරිගණකයෙහි ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණය - 2 කොටස | 3.4 : පරිගණකයෙහි ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණය - 1 කොටස | 3.3 : බිටු අනුසාරිත තාර්කික මෙහෙයුම් (Bit wise Logical Operations) | 3.3 : ද්වීමය, අෂ්ටක හා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා වල මූලික අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් - 3 කොටස | 3.3 : ද්වීමය, අෂ්ටක හා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා වල මූලික අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් - 2 කොටස | 3.3 : ද්වීමය, අෂ්ටක හා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා වල මූලික අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් - 1 කොටස | 3.2 : පරිගණක වල භාවිත කරන කේත ක්‍රම (Coding methods) | 3.2 : දත්ත ආචයනය සහ තොරතුරු වල ඒකක | 3.1 : සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තන - 3 කොටස | 3.1 : සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තන - 2 කොටස | 3.1 : සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තන - 1 කොටස | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 9 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 8 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 7 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 6 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 5 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 4 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 3 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 2 | 6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 1 | 2.1 : ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ පරිණාමය | 2.1: පරිගණක පරම්පරාවන් සහ භාවිත කළ තාක්ෂණික උපාංග | 2.1: පරිගණකයේ ඉතිහාසය | 2.3 : පරිගණක මතකය | 2.3 : මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය | 2.3: වොන් නියුමාන් ආකෘතිය | 2.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 7 | 2.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 6 | 2.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 5 | 2.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 4 | 2.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 3 | 2.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 2 | 2.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 1 | 1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 8 | 1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 7 | 1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 6 | 1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 5 | 1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 4 | 1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 3 | 1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 2 | 1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 1 | 11.0: තොරතුරු පද්ධති (Information Systems) - අනුමාන ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 4 | 03: පසුගිය විභාග බහුවරණ ප්‍රශ්න (MCQs) සහ ව්‍යවුහගත රචනා ප්‍රශ්න 2011 - 2014 | 11.0: තොරතුරු පද්ධති (Information Systems) - අනුමාන ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 3 | 11.0: තොරතුරු පද්ධති (Information Systems) - අනුමාන ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 2 | 11.0: තොරතුරු පද්ධති (Information Systems) - අනුමාන ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 1 | 6.1 : පරිගණක ඇරඹුම් ක්‍රියාවලිය (Computer boot process) | 8.2 : සාම්ප්‍රධායික සහ නවීන සන්නිවේදන ක්‍රම - 1 කොටස | 8.1 : දත්ත සන්නිවේදනය - 2 කොටස | 8.1: දත්ත සන්නිවේදනය - 1 කොටස | 1.5 : දත්ත වලංගුතා ක්‍රම සහ දත්ත සැකසුම් ආකාර | 3.1 : පරිගණකයක සංඛ්‍යාංක දත්ත නිරූපනය කරන ආකාරය | 02: පසුගිය විභාග බහුවරණ ප්‍රශ්න (MCQs) සහ ව්‍යවුහගත රචනා ප්‍රශ්න 2011 - 2014 | 1.4: පාලන හා සැකසුම් උපාංග | 1.5 : ආචයනික ක්‍රම සහ ආචයන උපාංග | 1.5 : දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රය | 2.0 : පරිගණක පරිණාමය : අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 5 | 2.0 : පරිගණක පරිණාමය : අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 4 | 2.0 : පරිගණක පරිණාමය : අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 3 | 2.0 : පරිගණක පරිණාමය : අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 2 | 2.0 : පරිගණක පරිණාමය : අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 1 | 1.4: සන්නිවේදන උපාංග වර්ගීකරණය | 1.4 : පරිගණක මෘදුකාංග වර්ගීකරණය | පරිගණක තාක්‍ෂණයේ ඉතිහාසය | 1.4 : මතක උපාංග වර්ගීකරණය | 1.4 : ආදාන, ප්‍රතිදාන සහ ස්ථානීය උපාංග වර්ගීකරණය - 2 කොටස | 1.4 : ආදාන, ප්‍රතිදාන සහ ස්ථානීය උපාංග වර්ගීකරණය - 1 කොටස | 01: පසුගිය විභාග රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා ප්‍රශ්න (Essays | තො.ස.තා - 12 ශ්‍රේණිය - පළමු වාර පරීක්ෂණය - 11 පත්‍රය | තො.ස.තා - 12 ශ්‍රේණිය - පළමු වාර පරීක්ෂණය - 1 පත්‍රය (2 කොටස) | තො.ස.තා - 12 ශ්‍රේණිය - පළමු වාර පරීක්ෂණය - 1 පත්‍රය (1 කොටස) | 2.2 : දෘඩාංග හා අතුරුමුහුණත් වල පරිණාමය ආශ්‍රිතව පරිගණකයේ ඵලදායී ක්‍රියාකාරි | 2.1 : සකසනයේ පරිණාමයට අදාළව පරිගණකයේ සිදුවූ සුවිශේෂී වෙනස්කම් - 2 කොටස | 2.1 : සකසනයේ පරිණාමයට අදාළව පරිගණකයේ සිදුවූ සුවිශේෂී වෙනස්කම් - 1 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 19 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 18 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 17 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 16 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 15 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 14 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 13 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 12 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 11 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 10 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 9 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 8 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 7 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 6 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 5 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 4 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 3 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 2 කොටස | පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 1 කොටස | 01: පසුගිය විභාග බහුවරණ ප්‍රශ්න (Multiple Choice Questions) 2011 - 2014 | 2.0 : පරිගණක පරිණාමය - ව්‍යවූහගත රචනා - 3 කොටස | විශ්‍රාමික විදුහල්පති ගුරු පියාණන්ගෙන් නවක ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට... | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 12 කොටස | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 11 කොටස | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 10 කොටස | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 9 කොටස | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 8 කොටස | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 7 කොටස | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 6 කොටස | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 5 කොටස | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 4 කොටස | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 3 කොටස | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 2 කොටස | 6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 1 කොටස | 7.1 : පරිගණක භාෂාවන්ගේ පරිනාමය (The evolution of computer languages) | 6.1 : මෙහෙයුම් පද්ධති සහ වර්ගීකරණය - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා ප්‍රශ්න - 1 කොටස | 1.3 : තොරතුරු වල වියුක්ත ආකෘතිය (The abstract model of Information) | 1.2 : විශ්ව විසිරි වියමන (WWW – World Wide Web) සහ අන්තර්ජාලයේ (Internet) සංවර්ධනය | 1.2 : ඉලෙක්ට්‍රොනික හා අනෙකුත් තාක්ෂණයන්හි උපයෝජනය | 1.2 : තොරතුරු තාක්ෂණ යුගයේ උදාව | 1.2 : සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම භාවිතයෙන් දත්ත හා තොරතුරු සැකසීම, ගබඩා කිරීම | 1.1 - දත්ත සහ තොරතුරු - 2 කොටස | 1.1 - දත්ත සහ තොරතුරු - 1 කොටස | 3.0 : පරිගණකයේ දත්ත නිරූපනය - ව්‍යවූහගත රචනා | 2.0 : පරිගණක පරිණාමය - ව්‍යවූහගත රචනා - 2 කොටස | 2.0 : පරිගණක පරිණාමය : රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - 1 කොටස | 1.0: තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලික සංකල්ප - රචනා සහ ව්‍යවූහගත ප්‍රශ්න - 3 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය මාලාව - අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) | 1.0: තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලික සංකල්ප - රචනා සහ ව්‍යවූහගත ප්‍රශ්න - 2 | 1.0: තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලික සංකල්ප - රචනා සහ ව්‍යවූහගත ප්‍රශ්න - 1 | 11.0: තොරතුරු පද්ධති (Information Systems) - රචනා සහ ව්‍යවූහගත ප්‍රශ්න - 2 කොටස | 11.0: තොරතුරු පද්ධති (Information Systems) - රචනා සහ ව්‍යවූහගත ප්‍රශ්න - 1 කොටස | 1.7 - සමාජය කෙරෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බලපෑම | බහුවරණ ප්‍රශ්න සහ පාඩම් මාලා විශ්ලේෂණය අ.පො.ස (උ. පෙළ ) - තො.ස.තා (2011 - 2014) | පාසල් සිසුන්ගේ පරිගණක දැනුම වර්ධනය කිරීමෙහි ලා දෙමව්පියන්ගේ දායකත්වය | පාසලේ දී තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය තෝරා ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම | 1.6. ආයතනයන්හි විවිධ යෙදුම් ක්ෂේත්‍ර වල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ භාවිතය | 1.5 - දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රයේ ක්‍රියාකාරකම් විශ්ලේෂණය කිරීම. | 1.4 - පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක තෝරා වර්ගීකරණය කිරීම. - 3 කොටස | 1.4 - පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක තෝරා වර්ගීකරණය කිරීම. - 2 කොටස | 1.4 - පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක තෝරා වර්ගීකරණය කිරීම. - 1 කොටස | 1.3 : තොරතුරු වල වියුක්ත ආකෘතියක් ගොඩනගා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සමග එහි | 1.1:1.2 - තොරතුරු වල මූලික තැනුම් ඒකක හා ගති ලක්ෂණ, දත්ත හා තොරතුරු නිර්මාණය | උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (දත්ත සහ තොරතුරු) |