පයිතන් ප්‍රෝග්රැම් තාර්කික කාරක හා බිටු මත ක්‍රියාත්මක වන කාරක හදුනා ගැනීම - උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පයිතන් ප්‍රෝග්රැම් තාර්කික කාරක හා බිටු මත ක්‍රියාත්මක වන කාරක හදුනා ගැනීම

පයිතන් ප්‍රෝග්රැමිo

(OPerators) තාර්කික කාරක සහ බිටුමත ක්‍රියාත්මක වන කාරක.

 

operators භාවිතය සියලුම පරිගණක භාෂාවකටම පොදුය.

operators යොදා ගනු ලබන්නේ සංඛ්‍යා ගණනය කිරීම, සන්සන්දනාත්මකව බැලීම, තාර්කිකව කොන්දේසි පරික්ෂා කිරීම සහාය.

එමෙන්ම අප කතා කරන්නේ තාර්කික කාරක හා බිටු මත ක්‍රියාත්මක වන කාරක භාවිතා කරන අකාරය පිලිබදවයි.

 

මුලින්ම කතා කරමු තාර්කික කාරක පිලිබදව

1 මෙය භාවිතා වන්නේ  තාර්කික පිළිතුරු ලබාදීම සදහාය.

2 මෙහිදී සංඛ්‍යා දෙකක හෝ විචල්‍යය දෙකක හෝ සමාන අසමානතාව පරික්ෂා කිරීම .

අපි දැන් තාර්කික  කාරක කිහිපයක් සරලව හදුනාගනිමු.

1 And (සහ) - දෙපැත්තේ ඇති ප්‍රකාශන දෙකක් “සහ” යන  ක්‍රියාවෙන් පරික්ෂා කිරීමට යොදාගැනේ

                      True ප්‍රතිදානය ලෙස  ලැබෙන්නේ  දෙපස ප්‍රකාශන දෙකම සත්‍යවූ විට  පමණි.

2 Or (හෝ) - දෙපස ප්‍රකාශන දෙක හෝ යන ක්‍රියාවෙන් පරික්ෂා කර බලන්නට මෙය යොදා ගත හැකිය.

                     True ප්‍රතිදානය ලෙස ලැබෙන්නේ දෙපස ප්‍රකාශන දෙකින් එකක් හෝ සත්‍ය වූ අවස්ථාවක දී පමණි.

3 Not  -   ඉදිරියේ ඇති එක් ප්‍රකාශයක් සත්‍ය නම් Answer එක False යන්න ලබාදේ.

                ඉදිරියෙන් ඇති එක් ප්‍රකාශයක් අසත්‍ය නම් Answer එක ලෙස True ය්නාන ලබාදේ.

  Not සමග And හෝ Or භාවිතය Not Operators සාමාන්‍ය ස්භාවය වන්නේ ඉදිරියේ ඇති එක් ප්‍රකාශයක්

 සදහා පමණක් ක්‍රියාත්මක වීමයි. මෙම තත්වය මගහරවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් එ වෙනුවෙන්

 Not කාරකය සමග And හෝ Or operator භාවිතා කර ප්‍රකාශන කිහිපයක් ලබා ගැනීමටද හැකියාව ඇත.

 

If වැනි වරණ පාලක සමග මෙම ප්‍රකාශන වලට අදාළ පිළිතුර එනම් මුලික ලෙස True හා False යන්න සදහා

අවශ්‍ය  ඕනෑම යොදා එය පිළිතුර ලෙස ලබා ගත හැකිය.

 

අපි දැන් බිටු මත ක්‍රියාත්මක වන කාරක (operator) පිළිබව සරල අවබෝදයක් ලබාගනිමු

1 මෙහිදී අප විසින් ලබාදෙනු  ලබන සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යා බවට හරවා ගණනය  කිරීම සිදුවෙයි.

2 ඉන් පසුව මෙහිදී අදාල ගණනයෙන් පසුවත් Answer කිරීමට පෙර නැවතත් ප්‍රථිපලය දශම සඛ්‍යාවකට හරවයි.

 

මීලගට  බිටු මත  ක්‍රියාත්මක වෙන කාරක සදහා භාවිත වන operators පිලිබදව සරල අවබෝදයක් ලබාගනිමු.

1 (&) Binary And operator - ලබා දී ඇති සංඛ්‍යා දෙකක් ද්විමය සංඛ්‍යා බවට හරවා ගණනය කරයි.

                                              And ද්වාරය හරහාප්‍රථි පලය ලැබෙන ලෙස සංඛ්‍යා දෙක ගණනය කරයි.

                                              ගණනයෙන පසුව ලැබෙන පිළිතුර නැවත ප්‍රතිදානය කිරීමට පෙර දශම සංඛ්‍යාවක් බවට හරවයි.

2 (/) Binary Or OPerator  -  අප ලබාදී ඇති සංඛ්‍යා දෙකක් ද්විමය සංඛ්‍යා බවට පත් කරයි.

                                           Or ද්වාරය හරහා ප්‍රථිපලය ලැබෙන ආකාරයට සංඛ්‍යා දෙක ගණනය කරයි.

                                           පසුව ලෙබෙන පිළිතුර ප්‍රතිදානයට පෙර දශම සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරයි.

3( ^) Binary Xor  operator - ලබා දෙන සංඛ්‍යා දෙක ද්විමය සංඛ්‍යා බවට හරවයි.

                                             Xor ද්වාරය හරහා ප්‍රතිදානය ලැබෙන ලෙස ගණනය සකස් කරයි.

                                             පිළිතුර දශම සංඛ්‍යා  පවට පත්කර ප්‍රතිදානය කරයි.

4 (~ ) Binary Complemanet Operators - සංඛ්‍යාවකට අදාළ 1හි අනුපුරකය ගෙන ඊට අදාළ 2හි අනුපුරකය ආකාරයෙන්

                                                              පිළිතුර ලබාදේ.

5 (<<, >>) Binary Left Shift OPerator 

          Left  ලබා දෙන සංඛ්‍යාව ද්වමය බවට හරවා සම්පුර්ණ සංඛ්‍යාව එක් බිටුවක් වම් පසට ගෙන යනු ලබයි.

         Right ලබා දෙන සංඛ්‍යාව ද්වමය බවට පත් කර සම්පුර්ණ සංඛ්‍යාව එක් බිදුවක් දකුණු පසට ගෙන යනු ලබයි.

 

මෙම ලිපිය මගින් තාර්කික කාරක හා බිටුමත ක්‍රියාත්මක වන කාරක පිලිබදව සරල අවබෝදයක් ලබාගත හැකිය.

ලිප්යේ යම් දෝෂයක් ඇතිනම් සමාවෙන්න.සුභ දවසක්.