ලිපි
රජය සහ ව්‍යාපාර [13ශ්‍රේණිය] කෙටි සටහන් | රක්ෂණය | රජය හා ව්‍යාපාර පාඩම ඇසුරින් කෙටි ප්‍රශ්න 02 | රක්ෂණය | ව්‍යාපාර ගති ලක්ෂණ | ව්‍යවසායකත්වයේ ප‍්‍රවණතා | ව්‍යාපාර අරමුණු වලට බලපානු ලබන අවදානම් | ව්‍යාපාර අරමුණු වලට බලපානු ලබන අවදානම් | මූල්‍ය පද්ධතිය - ලැයිස්තුගත සමාගම් - Listed Companies | මූල්‍ය පද්ධතිය - කොටස්වෙළඳපොළ - Share Market | මූල්‍ය පද්ධතිය - ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ | මූල්‍ය පද්ධතිය - මුදල් වෙළඳපොළ | මූල්‍ය පද්ධතිය - හැදින්වීම | ව්‍යාපාරය අධ්‍යනය කෙටි ප්‍රශ්න | පාරිභෝගික ආරක්ෂණයට මැදිහත්වන රාජ්‍ය ආයතන | රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය | බදු - Tax | ව්‍යවසායකත්වය | කළමනාකරණය 01 | එස් 5 පද්ධතිය | කළමනාකරණයෙහි එම් වර්ග පහ | උපකාරක සේවා |