ව්‍යාපාරය අධ්‍යනය කෙටි ප්‍රශ්න - උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ව්‍යාපාරය අධ්‍යනය කෙටි ප්‍රශ්න

ව්‍යාපාර පදනම 

කෙටි ප්‍රශ්න -  දෙවන කොටස 

 

01 . ස්වයංපෝෂිත යුගය පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරිමක් කරන්න.

අතීතයේ ජිවත් වු මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවන් එතරම් සංකිර්ණ වුයේ නැත. මිනිසාට අවධානය යොමු වුයේ තමාට අවශ්‍ය මුලික අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනිමට පමණි . නිවාස , ඇඳුම් , ආහාර ආදී අවශ්‍යතා ඔවුන් විසින්ම සපුරා ගන්නා ලදී . එය ස්වයංපෝෂිත යුගය නම් වෙ. 

 

02. ස ෘජු නිෂ්පාදනය යනු කුමක්ද ?

එනම් තමාට අවශ්‍ය සියලු  දේ තමා විසින් ම නිෂ්පාදනය යි. 

 

03. හුවමාරුව කෙටියෙන් අර්ථ දක්වන්න . 

එනම් අපේක්ෂිත නිෂ්පාදිතයක් ලබා ගැනිම වෙනුවෙන් වටිනාකමක් ඇති දෙයක් තවත් පාර්ශවයකට ලබා දිම ය . 

 

04 . බාටර් ක්‍රමය  හෙවත්  භාණ්ඩ හුවමාරුව ලෙස හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද  ?

තමන්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගැනිම  වෙනුවෙන් අතිරික්ත නිෂ්පාදන හුවමාරු කර ගැනිම .

 

05. භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයේ පැවති දුෂ්කරතා කවරේද ?

* අවශ්‍යතාවන් අතර ද්වික සමපාතයක්  නොමැති  විම. 

* වටිනාකම තක්සේරුව අපහසු වීම.

* රැස් කර තබා ගැනිම අපහසු  විම.

* වටිනාකම කුඩා කොටස් වලට බෙදිය නොහැකි වීම.

* ගෙනයාමේ අපහසුව

 

06 . වුවමනා පිළිබඳව ද්වික සමපාතයක් යන්නෙන් කුමක් අදහස්   වේද ?

හුවමාරුවට සහභාගී වන දෙපා‍ර්ශවයෙ අවශ්‍යතා අනෙයෝන්‍ය වශයෙන් ගැලපිය යුතු විම .

 

07. වාණිජ්‍ය යනු කුමක්ද ?

උපකාරක සේවා හා වෙළෙඳමේ එකතුව ය. 

 

08 . උපකාරක  සේවා නම් කරන්න

* බැංකු 

*  රක්ෂණය 

* ප්‍රවාහනය 

* ගබඩාකරනය

* සන්නිවේදනය 

 

09. විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ( E - Commerce ) යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ? 

අන්තර්ජාලය සමඟ සම්බන්ධ වි ණයපත්  භාවිතා  කරමින්‍ භාණ්ඩ හා  සේවා මිලට ගැනීමේ හා විකිණීමේ කටයුතු ගෝලීය මට්ටමින් සිදු කිරිම. 

 

10 . විද්‍යුත් ව්‍යාපාර ( E - BuBusines ) යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ?

අන්තර්ජාලය හා විද්‍යුත් තාක්ෂණය යොදාගෙන ආයතනයේ සමස්ත කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කිරිම.

 

11. ගෝලීයකරණය යන්න පැහැදිලි කරන්න.

ව්‍යාපාර සම්බාධක ඉවත් කර ලෝකය තනි වෙළෙඳපොළක් බවට පත් වීමේ ප්‍රවණතාව ය .

 

12. ගෝලීයකරණයේ ප්‍රවණතා 02 ක් නම් කරන්න.

* වෙළෙඳ කලාප හා වෙළෙඳ ගිවිසුම් ඇති වීම 

* රටවල් අතර පැවති භූගෝලීය හා සංස්කෘතික දුරස්ථභාවය නැති වි සන්නිවේදනයේ දියුණුව සමඟ සමීප සම්බන්ධතා වර්ධනය 

 

13. ව්‍යාපාර වර්ග කිරිමේ දි යොදාගන්නා නිර්ණායක කවරේද ?

* නිෂ්පාදනයෙ ස්වභාවය අනුව 

* නිෂ්පාදන අංශ අනුව 

* හිමිකාරිත්වය අනුව

*  අරමුණ අනුව 

* පරිමාණය අනුව 

 

14. නිෂ්පාදනයේ ස්වාභාවය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කරන ආකාර 03 කි. නම් කරන්න.

* ප්‍රාථමික 

* ද්විතීයික 

* ත ෘතික

 

15. නිෂ්පාදන අංශ අනුව ව්‍යාපාර වර්ග  කරන ආකාර නම් කරන්න.

* කෘෂිකාර්මික 

* කාර්මික 

* සේවා

 

16.  හිමිකාරිත්වය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කරන්න.

*  පෞද්ගලික අංශය සතු

* රාජ්‍ය අංශය සතු

 

17. අරමුණ අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කරන්න .

* ලාභ අරමුණු කරගත් 

* ලාභ අරමුණු කර නොගත් 

 

18.  පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කරන්න .

* සුළු පරිමාණ

* මහා පරිමාණ

* මධ්‍ය පරිමාණ

 

19.  ව්‍යාපාර සම්පත් ( යෙදවුම් ) නම් කරන්න .

* භූමිය

* ශ්‍රමය 

* ප්‍රාග්ධනය 

* ව්‍යවසායකත්වය 

* කාලය 

* දැනුම

* තොරතුරු 

 

20. භූමිය යන්න කෙටියෙන්   අර්ථ දක්වන්න .

ස්වාභාවික සම්පත් සියල්ල  භුමිය යි.

 

21. ශ්‍රමය යන්න අර්ථ දක්වන්න .

නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා යොමු වු කායික හා මානසික ශක්තිය. 

 

22. ප්‍රාග්ධනය යන්න අර්ථ දක්වන්න 

මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගන්නා ද්‍රව්‍යමය සම්පත් ප්‍රාග්ධනය නම් වේ.

 

23. ව්‍යවසායකත්වය  යන්න  අ‍ර්ථ දක්වන්න .

ඇතිවිය හැකි අවදානම් වලට මුහුණ දෙමින් නිෂ්පාදනය සඳහා විවිධ සම්පත් සංවිධානය කිරිම හා මෙහෙයවීම ව්‍යවසායකත්වය නම් වේ.

 

24.  ව්‍යාපාර කාර්යයන් නම් කරන්න 

* නිෂ්පාදනය 

* මුල්‍යනය

* අලෙවිකරණය

* මානව සම්පත් කටයුතු

* පරිපාලනය 

* පර්යේෂණ හා සංවර්ධන

 

25.  ශ්‍රමයේ ප්‍රධාන  කොටස් 03  කි. නම් කරන්න .

* නුපුහුණු හා අ‍‍ර්ධ පුහුණු ශ්‍රමය

* පුහුණු ශ්‍රමය 

* ව ෘ ත් ති ය හා කළමනාකාරිත්ව ශ්‍රමය 

 

26.  නිෂ්පාදන දාමයක් යනු කුමක්ද?

ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන , ද්විතීයික නිෂ්පාදන හා  තෘතීයික නිෂ්පාදන අතර පවත්නා  සම්බන්ධතාවය ය.