මූල්‍ය පද්ධතිය - ලැයිස්තුගත සමාගම් - Listed Companies - උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

මූල්‍ය පද්ධතිය - ලැයිස්තුගත සමාගම් - Listed Companies

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලේඛනගත වී ඇති සීමිත පොදු සමාගම් ලැයිස්තුගත සමාගම් ලෙස හඳුන්වයි. එනම් කොටස් වෙළඳපොළේ කොටස් හා ණයකර ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවසර ලත් සීමා සහිත පොදු සමාගම්ය.

 

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වීමෙන් සමාගමකට ලැබිය හැකි ප්‍රතිලාභ

 1. විශාල ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කර ගත හැකි වීම
 2. අරමුදල් රැස් කර ගැනීමේ පිරිවැය අඩු වීම
 3. කොටස් සඳහා වටිනාකමක් නිර්මාණය වීම
 4. සමාගමේ කීර්තිනාමය හා ප්‍රතිරූපය වර්ධනය වීම
 5. සමාගම ගැන ප්‍රසිද්ධියක් ලැබෙන අතර සමාගම පිළිබඳ බාහිර පාර්ශව දැනුවත් වීම
 6. කොටස් සඳහා ද්වීතීයික වෙළඳපොළක් ඇති වීම
 7. ඇල්මැති පාර්ශවයන්ගේ විශ්වාසය දිනාගත හැකි වීම
 8. මුල්‍ය අවදානම විවිධංගීකරණය කළ හැකි වීම
 9. සේවක කොටස් හිමිකාරිත්ව ක්‍රමයට පහසුකම් සැලසීම මඟින් සේවකයින් අභිප්‍රේරණය වීම

සමාගමේ සේවකයින්ට කොටස් ලබා දිම තුළින් කාර්යය මණ්ඩලය අභිප්‍රේරණය වන අතර කොටස් වෙළඳපොළ හරහා සේවකයින්ට කොටස් විකිණීමට අවකාශ ලැබීම සේවක කොටස් හිමිකාරිත්ව ක්‍රමය තුළින් සිදු වේ

 

කොළඹ ව්‍යාපාර වස්තු හුවමාරුවේ ගනුදෙනු ක්‍රියාවලිය

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ගනුදෙනු සිදු වන මූලික ක්‍රම දෙකක් වේ.

 1. ස්වයංක්‍රීයව වෙළඳාම් පද්ධතිය
 2. ණය සුරැකුම්පත් වෙළඳාම් පද්ධතිය

 

ස්වයංක්‍රීය වෙළඳාම් ක්‍රමය

අන්තර්ජාලය හරහා පරිගණක ගත කරන ලද කොටස් අලෙවි ගණුදෙනු සිදු කෙරෙන විද්‍යුත් ක්‍රමයයි.

ගනුදෙනුව සිදු වන වෙලාවේ දී ම ක්‍රියාත්මක වන, කාර්යක්ෂම, දෝෂවලින් තොර, විනිවිද භාවය සහිත මෙම ක්‍රමය සාමාන්‍ය කොටස්වල ද්විතීයික වෙළඳ ගණුදෙනු සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.

 

ස්වයංක්‍රීය වෙළඳාම් ක්‍රමය හඳුන්වා දීම තුළින් අත් වූ ප්‍රතිලාභ

 1. ගනුදෙනු පියවීම වේගවත් සිදු කිරීම
 2. කාල ප්‍රමුඛතාව ඇතිව මිල මත ඇණවුම් සම්මුඛ කිරීම
 3. අලෙවි වන කොටස් ප්‍රමාණයන් හා මිළ පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම
 4. කොටස් වෙළඳපොළ දර්ශක අන්තර්ජාලය මඟින් ඉදිරිපත් කිරීම
 5. සමාගම් වල තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ කිරීම
 6. පොරොත්තු ඇණවුම් පිළිබඳ විස්තර සැපයීම
 7. පද්ධතිය තුළ සිටින ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම

 

ණය සුරුකුම්පත් වෙළඳාම් ක්‍රමය/  ඩෙක්ස් ක්‍රමය

සීමිත පොදු සමාගම් වල රජයේ ණය සුරැකුම්පත් අලෙවිය සඳහා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ තුළ නිර්මාණය කරන ලද ගනුදෙනු ක්‍රියාවලියයි. මෙය ස්වයංක්‍රීයව වෙළඳ ක්‍රමයකි

ඩෙක්ස් ක්‍රමය යටතේ ගනුදෙනු කළ හැකි සුරැකුම්පත් වනුයේ,

 1. ණයකර
 2. භාණ්ඩාගාර බිල්පත්
 3. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර

 

කොටස් වෙළඳපොළ දර්ශක

 

සමස්ථයක් වශයෙන් හෝ ක්ෂේත්‍ර වශයෙන් කොටස් වෙළඳපොළ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනිමට / ක්‍රියාකාරිත්වය මැනීමට කොටස් වෙළඳපොළ දර්ශක භාවිතා කරයි.

වර්තමානයේ කොළඹ ව්‍යාපාර වස්තු හුවමාරුවේ භාවිතා කරන දර්ශක කිහිපයකි.

 1. සියලුම කොටස් මිල දර්ශකය
 2. S & P ශ්‍රී ලංකා 20 මිළ දර්ශකය
 3. මුළු ප්‍රතිලාභ දර්ශකය
 4. ආංශික / ක්ෂේත්‍ර මිල දර්ශකය