පාරිභෝගික ආරක්ෂණයට මැදිහත්වන රාජ්‍ය ආයතන - උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

පාරිභෝගික ආරක්ෂණයට මැදිහත්වන රාජ්‍ය ආයතන

පාරිභෝගිකයා ගෙවන මුදලට සරිලන තෘප්තියක් ලබාදීම සහතික කිරීම පිණිස සලසා අැති නීතිමය ආවරණය හා පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම පාරිභෝගික ආරක්ෂණය යන්නෙන් අදහස් වේ. නූතන වෙලඳපල තුල පාරිභෝගිකයාට නොයෙකුත් වෙලඳ විශමාචාරයන්ට මුහුන දීමට සිදුවන බැවින් පාරිභෝගික ආරක්ෂණයේ අවශ්‍යතාවය අතීතයට වඩා වර්තමානයේ දී වැඩි වී ඇත. පාරිභෝගික ආරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුල රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක්ම ක්‍රියාත්මක වේ. 

   1)පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය .

   2)ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය.

   3)මිනුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව.

   4)සෞක්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව.

   5)පාරිභෝගික කටයුතු සභාව.

   6)ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය.

   7)අන්තරායකර ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ෙඖශධ පාලන මණ්ඩලය.

මින් ප්‍රධානතම ආයතන ⁣ද්විත්වයක් වන පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ තොරතුරැ පිලිබඳ සොයා බලමු.

1)පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය.

2009 අංක 03 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරී පනත යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සහ වෙලඳපල තුල සාධාරණ වෙලඳපල තරඟකාරීත්වයක් ඇති කිරීම යන අරමුණ පෙරටු කොටගෙන ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. මෙම අධිකාරිය 10කට නොඅඩු සාමාජික සංඛ්‍යාවක් මගින් පාලනය වේ. ඉන් සභාපති ඇතුලු සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු පූර්ණකාලීන සාමාජිකයන් වේ. සභාපති ධූරයේ ධූර කාලය වසර තුනක් වන අතර සභාපතිට අමතරව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරවයකුද සිටී. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කර්මාන්ත , නීතිය , ආර්ථික විද්‍යාව , වානිජ්‍ය⁣ය , පරිපාලනය , ගිණුම්කරණය , විද්‍යාව හෝ සෞක්‍ය පිලිබඳ දැනුමක් හා සුදුසුකම් ඇති අයෙකු විය යුතුය.

පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරියේ අරමුණු කිහිපයකි

     1.පාරිභෝගික ජීවිත හා දේපල වලට හානිදායක භාන්ඩ අලෙවියට හා සේවා සැපයීමට එරෙහි වීම.

     2.අසාධාරණ වෙලඳ පිලිවෙත් වලට විරැද්ධ වීම , පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම සහ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් වලට නිසි සැලකිලි දැක්වීම.

     3.හැකි සෑම විටෙකම අසාධාරණ වෙලඳ පිලිවෙත් හෝ වෙලෙන්දන් සිදු කරනු ලබන වෙනත් යම් ආකාරයක පාරිභෝගික සූරාකෑම් වලට එරෙහිව යම් සහනයක් ලබා දීම.

මීට අමතරව පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය විසින් සිදුකරනු ලබන කාර්යයන්ද කිහිපයක් පවතී.

     1.ව්‍යවසායන් අතර සීමාකාරී ගිවිසුම් පාලනය කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම.

     2.වෙලඳපල තුල හා එහි සැලකිය යුතු කොටසකට ඇතිවිය හැකි ආධිපත්‍යය තත්ව වැලැක්වීම.

     3.දේශීය හෝ ජාත්‍යන්තර වෙලඳාමේ ආර්ථික සංවර්ධනයට අහිතකර ලෙස බලපාන තරඟකාරී තත්ව අවම කිරීම.

     4.තරඟ විරෝධී චර්යා හා ආධිපත්‍යය තත්ව අනිසි ලෙස යොදා ගැනීම වැලැක්වීම.

     5.වෙලඳපල දූෂණ , විශමාචාර පිලිබඳ විමර්ශන හෝ පරීක්ෂණ සිදුකිරීම.

     6.භාන්ඩ හා සේවා සපයන තැනැත්තන් අතර ඵලදායී තරඟකාරීත්වයක් ඇති කිරීම.

     7.පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා සම්බන්ධතා ප්‍රවර්ධන සහ ආරක්ෂා කිරීම.

 පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාව තුල පාරිභෝගික ආරක්ෂණය පිලිබඳව තටයුතු කරන ඉහලම සහ මහජනයාට සමීපතම ආයතනයයි.

2)ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය.

 1984 අංක 06 දරණ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති පනත මගින් ස්ථාපිත කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ලංකාව තුල භාන්ඩ හා සේවා සඳහා ප්‍රමිති පිලියෙල කිරීම හා ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීම යන ක්‍රියාවලිය සිදුකරන්නා වූ ප්‍රධානතම ආයතනයකි. මීට අමතරව ISO ( International Standards Organization ) ප්‍රමිති ක්‍රියාවට නැංවීම , ප්‍රමිතිකරණය සහ තත්ව පාලනය පිලිබඳ පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම , උපකරණ ක්‍රමාංකන සේවා , පාරිභෝගික අධ්‍යාපනය ප්‍රචලිත කිරීම යනාදී කටයුතුද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කරන ආකාර කිහිපයකි.

     1.ස්වෙච්ඡාවෙන්.

     2.SLS ( Sri Lanka Standards ) සහතික ලාංඡන ක්‍රමය මගින්.

     3.පූර්ව ආනයන පරීක්ෂාව මඟින්.

     4.ආනයන පරීක්ෂාව මඟින්.

     5.අපනයන පරීක්ෂාව 

මේ අතරින් කීපයකි......

ප්‍රමිතියක් යනු කුමක්ද?

 ප්‍රමිතියක් යනු , නිශ්පාදනයේදී , වෙලඳාමේදී , පාරිභා්ජනයේදී උපරිම කාර්යක්ෂමතාව සඳහා විද්‍යාවේ , තාක්ෂණයේ සහ පලපුරැද්දේ ප්‍රතිඵල එක්කර අදාල සියලුම අංශ වල සහයෝගයෙන් හා එකඟතාවයෙන් පිලියෙල කර අන්තර්ජාතික , කලාපීය හා ජාතික මට්ටමේ පිලිගත් ආයතනයක් මඟින් අනුමත කර මහජනතාව වෙත නිකුත් කරනු ලබන තාක්ෂණික පිරිවිතරයකි.