ලිපි
ශෞත්‍ර සූත්‍ර | ගෘහ්‍ය සූත්‍ර | කල්ප සූත්‍ර | ව්‍යාකරණ, නිරුක්ති, ඡන්දස් වේදාංග | ශික්ෂා වේදාංග | ස්මෘති ග්‍රන්ථ | කාශ්මීරීය රජවරුන් පිළිබඳ රාජතරංගණියෙහි ඉදිරිපත් කෙරෙන තොරතුරු | සංස්කෘත ඉතිහාස කාව්‍යයන් හා කල්හණගේ රාජ තරංගණිය | නාගාර්ජුන පාදයන් හා ඔහුගේ කෘති | ආර්යශූරපාදයන් විසින් ප්‍රණීත ජාතක මාලාව | කතාසරිත්සාගරය හා එහි අන්තර්ගතය. | පශ්චාත්කාලීන සාහිත්‍ය නිර්මාණයන් සඳහා වීර කාව්‍යයන්ගෙන් ලැබුණු පිටුහල. | වීරකාව්‍යයන්හි ප්‍රභවය, විකාශනය හා සැළැස්ම. | වෛදික යුගයේ සමාජය හා දේශපාලනය | මහාකාව්‍යයෙහි මූළාරම්භය හා පශ්චාත්කාලීන මහාකාව්‍ය. | අශ්වඝෝෂ කෘති. (02 කොටස) | බුද්ධ චරිත මහා කාව්‍ය. | මහාකවි භදන්තාචාර්ය අශ්වඝෝෂ තෙරුන්. |