ලිපි
Prisoner dilemma | The importance of the state to global politics | ව්‍යවස්ථාදායකය | පාලනය සහ යහපාලනය -2 | දේශපාලන සංස්කෘතිය | පාලනය සහ යහපාලනය -1 | දේශපාලන පක්ෂ | ව්‍යවස්ථාදායකය හා එහි කාර්යයන් | සමාජානුයෝජනය | දේශපාලන ආයතන | දේශපාලන න්‍යාය | දේශපාලන මතවාද | දේශපාලන විද්‍යාවේ විෂය ක්ෂේත්‍රය | රාජ්‍යයේ උපත | දේශපාලන පක්ෂ වර්ග | ස්වාධිපත්‍යය | ශ්‍රි ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ වල ආරම්භය හා විකාශනය | 1978 ව්‍යවස්ථාවට සිඳුකළ 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන | රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව | පුරවැසිභාවයේ දේශපාලන න්‍යාය | දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන ක්‍රම | දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන විධික්‍රම හා ඉගෙනීමේ වැදගත්කම | දේශපාලන විද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රය | දේශපාලන විද්‍යාෙවේ මූලිකාංග හා ඉතිහාසය | ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය - 2 | ඩොනමොර් ආණ්ඩු ක්‍රමය | ⁣කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණ මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වූ සමාජ ආර්ථික දේශපාලන අධිකරණ ප්‍රතිඵල | ශ්‍රි ලංකාවේ යටත් විජිත පාලනයේ ස්භාවය | ලොව පැසිස්ට් ව්‍යාපාරයේ නැගීම | බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් හඳුන්වා දුන් ආණ්ඩුක්‍රමික ව්‍යුහයේ විකාශනය. | යහපාලනය | දේශපාල විද්‍යාව - අයිතිවාසිකම් | රාජ්‍ය පිළිබඳ සමාජවාදී මතය | දේශපාලන විද්‍යාව විද්‍යාවක් නොවේ | දේශපාලන විද්‍යවේ අන්තර් විෂයාත්මක ස්වරූපය | දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වාභාවය | දේශපාලනය හා දේශපාලන විද්‍යාව | ෆේබියන් සමාජවාදය, ශ්‍රේණි සමාජවාදය,විකාශනාත්මක සමාජවාදය | ලිබරල්වාදී මතය | 1924 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ | 1920 ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය | ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව | 1833 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ | ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව | ලංකා ජාතික සංගමය | ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ව්‍යාපාරය | වාමාංශික ව්‍යාපාරය- 02 කොටස | වාමාංශික ව්‍යාපාරය- 01 කොටස | ජනමත විචාරණය | දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය බලය පිළිබඳ හැදෑරීම 2 | දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය රාජ්‍යය පිළිබඳ හැදෑරීම 1 | ඇතැන්ස්හි ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවදය | ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කෙටිසටහන 2 | ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය | ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන කෙටිසටහනක් 2 | ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන කෙටිසටහනක් | දේශපාලන විද්‍යාව | නියෝජන ක්‍රමය |