ලිපි
ජනමාධයේ බලය | ආපදා වාර්තාකරණය | පුවත්පත | යුද්ධය හා ජනමාධ්‍ය | ලාංකේය සිනමාව හා වාරණය | සන්නිවේදනය හා විකාශනය | සන්නිවේදනය හැදින්වීම | මාධ්ය නියාමනය හැඳින්වීම | සන්නිවේදන ආකෘති | නව මාධ්‍යයයේ ගුණ අගුණ | සහානුභූතිය හා ආචාරශීලීත්වය | ස්ව සංකල්ප පෝෂණය | සංස්කෘතික ආක්‍රමණය | සංවර්ධන සන්නිවේදනය පිළිබද ශ්‍රී ලංකීය අත්දැකීම. | සංවර්ධන සන්නිවේදනයේ මූලික ලක්ෂණ | මාධ්‍ය විචාරයේ ස්වභාවය | සන්නිවේදනය සදහා විවිධ උපකරණ භාවිතා කිරීම. | සන්නිවේදන බාධක | සන්නිවේදනයේ ඓතිහාසික විකාශනය. | අධිපතිවාදි සන්නිවේදන සංකල්පය. | මහජන සම්බන්ධතා ඉලක්ක හා අරමුණු ගොඩ නැංවීම. | ජන ක්‍රීඩා | ජන ආගම්, ඇදහිලි හා විශ්වාස | ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ව්‍යාපාරය හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන මණ්ඩල ව්‍යාපාරය | සංවර්ධන සන්නිවේදන ආකෘති. | පුරවැසි මාධ්‍යකරු හා ජනමාධ්‍යවේදියා අතර වෙනස් භව | සමූහ සන්නිවේදනයේ සාර්ථකත්වය සදහා ග්‍රාහකයා දායක විය යුතු ආකාර | සන්නිවේදන වර්ගීකරණය | ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය | සන්නිවේදනයේ මූලික අරමුණු / මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ විශේෂතා හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය යේ විශේෂතා | මහජන සම්බන්ධතාවේ දී අනුග්‍රාහකත්වය ද වැදගත් වේ. | මහජන සම්බන්ධතාව සදහා මුද්‍රිත මාධ්‍ය හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ද උපකාරීවේ. | මහජන සම්බන්ධතාව සදහා ප්‍රදර්ශන හා ඡායා රූප ද උපකාරීවේ. | නිර්මාණාත්මක සන්නිවේදනය | අධිපතිවාදී සංකල්පය ක්‍රියාත්මක වීමේදී යොදාගන්නා උපක්‍රම | සන්නිවේදන නිර්වචන |