සංවර්ධන සන්නිවේදන ආකෘති. - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

සංවර්ධන සන්නිවේදන ආකෘති.

 

සංවර්ධන සන්නිවේදනය පිළිබද චීන ආකෘතිය.

 

මෙයට පදනම් වී ඇක්තේ මාක්ස්වාදයයි. ඒ අනුව සමාජ විග්‍රහ කරන මූලික ප්‍රවේශයන් මෙසේය.

දේශපාලන, සංස්කෘතිය යනාදි මිනිස් ජීවිතය හා සම්බන්ධ සෑම අංශයක්ම තීරණය වන්නේ, මිනිසුන්ගේ ජීවිකාවට අදාළ නිෂ්පාදන ක්‍රම වලට අනුවය.

සෝවියට් රුසියාවත් මහජන චිනයත් මාක්ස්වාදය අනුගමනය කරන ලද නමුත් සංවර්ධන සන්නිවේදනය සදහා සැලසුම් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලද්දේ වෙනස් ආකාරයෙනි.සෝවියට් රුසියාව සමස්ත රාජ්‍යම කාර්මීකරණයට ලක් කිරීමට උත්සහ ගනු ලැබිණී. එහෙත් චිනයේ දී සංවර්ධන ප්‍රයත්නය ආරම්භ කරන ලද්දේ සමාජයේ සෑම කොටසක්ම තුළම සමාජවා දී විඥනය පෝෂණය කරමිනි.

මේ අනුව මහජන චිනයේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ දී නිරන්තරව මහජන සහභාගිත්වය ලබා ගැනිණ. ඔවුන්ගේ උදාන පාඨය වූයේ මහජනයාගෙන් මහජනයාට යන්නයි. මේ අනුව මහජන චිනයේ නායක මා ඕ සේතුං විසින් සංවර්ධන කාර්යයේ දී මහජනයා හා සම්බන්ධ අංග හතරක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කලේය.

1 ප්‍රජානනය - විවිධ සේවා ශ්‍රේණි ඒ ඒ ප්‍රදේශ වල වෙසෙන පොදු ජනතාව සමග එකට සම්බන්ධ වී සංවර්ධනය සදහා ඒ ඒ ප්‍රදේශවල ප්‍රමුඛත්වය ලැබිය යුතු ප්‍රශ්න තෝරා බේරා ගැනීම.

2 සාරාංශකරණය - පොදු ජනතාව සමග එසේ සවිස්තරව සාකචිඡාවට භාජනය කරනු ලබන ප්‍රශ්න වල සාරාංශය ප්‍රධාන පාලකපක්ෂය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

3 ප්‍රාමාණිකරණය - පාලක පක්ෂය වෙතට මෙසේ පමුණු වන ලද ප්‍රශ්න ලිළිබදව විස්තර තව දුරටත් ගැඹුරු ලෙස විමර්ශනයට භාජනය කොට ක්‍රියාවට නැංවිමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා දීම.

4 ක්‍රියාවට පරිවර්තනය කිරීම -මෙසේ පාලන පක්ෂයේ අනුමැතිය ලද ක්‍රියා මාර්ග ප්‍රදේශීය මට්ටමින් ක්‍රියාවට නැංවීම.

චීන සංවර්ධන සන්නිවේදන ආකෘතිය මගින් සංවර්ධනය පිළිබද සලකා බලනු ලැබුවේ දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය වැඩි වීම පමණක් නොවේ. ඒ සමග තවත් නිර්ණායක පහක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.

* නිළධාරින් පැලැන්තිය බලය පැතිරවීම අවම කිරීම.

*සදාචාරය තහවුරු කිරීම

*කාර්මීකරණයට වහල් නොවීම.

*ජනතාව හා රජය අතර පරතරය අඩුකොට සම්බන්ධතා වර්ධනය කිරීම.

*කුඩා කණ්ඩායම් වලට මුල් තැනක් දීම.

චීන සංවර්ධන එන්නිවේදන ආකෘතියේ අරමුණු කීපයකි.

1 ජාතික සංවර්ධනයට අදාළ සැලැස්ම ක්‍රියාවට නැංවීම.

2 ජාතික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති පුද්ගලයා වෙත ගෙන යාම.

3 පොදු සාමූහිත විඥානයක් ගොඩ නැංවීම.

සංවර්ධන සන්නිවේදනය පිළිබද චීන ආකෘතිය මගින් දැක්වෙන්නේ කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් සංවර්ධන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වන ජනතාව අවසානයේ රජය සමග බැදී සිටින බවය. එසේම තම ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ තීරණ ගැනීමේ කාර්යයන්ට සම්බන්ධ වීමටත්, ඒ මගින් සක්‍රීය ලෙස සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කරන්නටත්  මේ නිසා අවකාශය සැලසේ. මේ මගින් ජනතාවගේ අදහස් වලට වටිනා ස්ථානයක් ලැබෙන අතර ම ඉහළ සිට පහළට සැලසුම් සම්පාදනය වෙනුවට පහළ සිට ඉහළට සැලසුම් සම්පාදනය සිදු වේ.

ලසාර්ෆීල්ඩ් ගේ දෙපියවර ආකෘතිය.

1940 දි ලසාර්ෆීල්ඩ් විසන් හදුන්වා දුන් මෙම ආකෘතිය අනුව සංවර්ධන සංදේශයක් ගමන් කරන්නේ පියවර දෙකකිනි. පළමුව පියවරේ දී සංදේශය ජනමත නායකයන් වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. ජනමත නායකයන් යනු සමාජයේ අන්‍යයන් පිළිගන්නා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමකි. ජනමත නායකයන් විසින් තමන් ලබා ගන්නා ලද සංදේශය වඩාත් සාර්ථක ලෙස ප්‍රජාව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සිදු වේ. සෘජුවම ප්‍රජාව වෙත සංවර්ධන සංදේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට වඩා මෙම පියවර දෙක අනුගමනය කිරීම මගින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි බව ලැස්වෙල් විසින් පෙන්වා දුන්නේය. මෙම ආකෘතිය වඩාත් උචිත වූයේ ග්‍රාමීය සංවර්ධන කටයුතු සදහා සන්නිවේදනය භාවිත කිරීමටය.