මාධ්‍ය විචාරයේ ස්වභාවය - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

මාධ්‍ය විචාරයේ ස්වභාවය

 • පෞරාණික නාට්‍ය විචාරය සාහිත්‍ය විචාරය කාව්‍ය විචාරය ආදි විවිධ විචාර ක්‍රම විධි පදනම් කරගෙන මාධ්‍ය විචාරය ගොඩ නැංව ඇත.
 • පසු කාලයේදි මාධ්‍යා විචාරය සදහා අනන්‍ය ලක්ෂණ සහිත විචාර ක්‍රම විධි ගොඩ නැංවි ඇත.
 • මාධ්‍ය විචාරය සදහා නව මිනුම් දඩු යොද ගන්නට සිදු වි ඇත.
 • මාධ්‍ය නිර්මාන කරුගෙන් වේන් වු මාධ්‍ය විචාරය ස්වාධින අනන්‍යතාවකින් යුක්තය‍.
 • මාධ්‍යයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ පදනම් වු මාධ්‍ය භාෂාව අර්ථකතනය කරමින් එම මාධ්‍ය නිරිමානයන් සමාජ ය සමග ඇතිකර ගන්නා ගනුදෙනුව මාධ්‍ය විචාරය මගින් හෙලිදරව් කිරිම.
 • යම් මාධ්‍ය නිරිමානයක් විවරනය කරනුයේ එම මාධ්‍ය විචාරකයාගේ ස්වාධින අනන්‍යතාව මත ය.
 • මාධ්‍ය නිර්මනය පිලිබදව විශ්ලේෂණයක් හා සංශ්ලේෂණයක් මාධ්‍ය විචාරය මගින් සිදුවිම.
 • මාධ්‍ය විචාරය යනු නිර්මාන කරුගේ නිර්මාණාත්මක දෘෂ්ටීය හා නිර්මාණ කාර්යය නිර්මාණයට සම්බන්ධ නොවු බාහිර පාර්ශ්වයක් විසින් අර්ථ දැක්විමකි.
 • මාධ්‍ය විචාරය යනු එම මාධ්‍යයේ සුවිශේෂී ගුනාංග මත පදනම්ව එම මාධ්‍ය නිරිමානයේ හැඩරුව නැවත විනිශ්චයට ලක් කිරිම.                                                                                            මාධ්‍ය විචාරයේ සාමජ අවශ්‍යතාව
 • මාධ්‍ය ග්‍රහානය කර ගන්නා සාමානය ජනයට එය විනි විද දැකිමට ඇති හැකියව නිසා එ සදහා විචාරක සහාය අවශ්‍ය වේ.
 • සංජානනය ඉහල මටිටමක පවාත්වා ගැනිමට මාධ්‍ය විචාරකයගේ විවරනය ග්‍රාහකයට අවශ්‍යය වේ.
 • මාධ්‍ය විචාරය මගින් මාධ්‍ය විචාරනය කරිම නිසා නිරිමාන කරුවන්ට තම නිර්මාන පුළුල් ලෙස විමර්ෂනය කිරිමට හැකියාව ලැබේ‍.
 • මාධ්‍ය විචාරය මගින් ග්‍රාහකයගේ ග්‍රාහක ශක්තිය ඉහල නැංවෙන නිසා ඒ මගින් ග්‍රාහකයන් හා මාධ්‍ය අතර කෙරෙන ගනු දෙනුව වාඩාත් ඉහල මටිටදකට ලාගා වේ.
 • නව නිර්මාන බිහි කිරම සදහා තම චින්තනය මෙහෙයවිමට මාධ්‍ය විචාරය මගින් නිර්මාන කරුවන්ට මග පෙන් විමක් ලැබේ.
 • සමාජිය ප්‍රවේශයන්ට අනුගාමිම මාධ්‍ය නිර්මාන දිශාගත කිරිමට අවශ්‍ය මග පෙන් විම මාධ්‍ය විචාරය මගින් ලැබේ.

මාධය විචාරයේ මුලිකාංග

 • මාධ්‍ය කරුවන් විසින් මාධ්‍ය නිර්මානය කර යුතුය.
 • මාධ්‍ය නිර්මාණ මාධ්‍ය මගින් ඉදිර්පත් කල යුතුය.
 • මාධ්‍ය නිර්මාණ ග්‍රහකයන් සිටිය යුතුය.
 • මාධ්‍ය නිර්මාණ විචාරණය මගින් මාධ්‍ය නිර්මාණ හා ග්‍රාහකය අතර සම්බන්ධය විවරනය කරනු ලබයි.
 • ඒ අනුව මාධ්‍ය විචාරයේ මුලිකාංග ලෙස මාධය කරුවන් - මාධ්‍ය නිර්මාණ- මාධ්‍ය -ග්‍රාහකයා හා මාධ්‍ය විචාරකයා දැක්විය හැකිය.
 • මාධ්‍ය කරුවන් වශයෙන් පුවත් පත් ගුවන් විදුලිය රූපවාහිනිය හා චිත්‍රපට යන බහුජන මාධ්‍යයන් හි නියැලි සිටින්නන් පමනක් මෙම ඉගනිමට හසු කර ගනි.

මාධ්‍ය විචාරකයා

 • මාධ්‍ය වේදියකු මෙන්ම ග්‍රාහකයෙකු ද ලෙස මාධ්‍ය විචාරකයාගේ ස්භාවය විශේෂ වේ.
 • මාධ්‍ය විචාරකයා මාධ්‍ය වේදි පිළිබද මනා අවබෝධයක් ඇත්තකු විය යුතුය.
 • මාධ්‍ය විචාරකයා බුද්ධිමත් ග්‍රාහකයකු ලෙස සමානය ග්‍රාහකයට වඩා වෙනස් අකිරයකින් මාධ්‍ය විමාර්ෂනය කිරිමේ දක්ශතාවයකින් යුත්ත වේයි.
 • අසාමනය ලෙස ලොකය විනිවිධ දැකිමේ චිත්තනයක්න් යුත්ත විය යුතුයි.
 • මාධ්‍ය විචාරකයා විවිධ මාධ්‍ය විචාර න්‍යායන් හා දෘෂ්ඨන් පිළිබද නිපුනතිවයකින් යුක්ත මාධ්‍ය විචාර කලාවක් ගොඩනංවා ඇත්තයකු විය යුතුය.
 • අපේක්ෂා කරන්නකු විය යුතුය.
 • මාධ්‍ය විචාරකයා මාධ්‍ය වේදිනට -මාධ්‍යට -මාධ්‍ය නිර්මණයන් ට පහර දෙන්නෙකු නොව සද් චේතනාවෙන් යුත්ත ව මග පෙන්වන්නකු විය යුතුය.
 • මාධ්‍ය විචාරකයා මාධ්‍ය කර්මාන්තය පවත් වාගේන යාමට උපකාර කරන්නකු විය යුතුය.

බහුජන මාධ්‍යෙය් සමාන - අසමානකම්

 • බහුජන මාධ්‍යෙය් දි පුවත් පත් - ගුවන් ව්දුලිය හා රූප වහිනිය මුලික වේ.
 • මාධ්‍ය විචාරය සදහා සාකච්ඡා කිරිමේ දි මුද්‍රිත මාධ්‍ය වශයෙන් පුවත් පත් ද සගරා ද පොත් ද අවධානයට ලක් කල හැකිය.