ලිපි
සාගර ජලයේ සංසරණ ක්‍රියාවලිය | යමහල් ක්‍රියාකාරිත්වය හා ඒ ආශ්‍රිත භූ රූප | පෘථිවියේ උෂ්ණත්ව ව්‍යාප්තියට බලපාන සාධක | කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය | ආපදා | මධ්‍යධරණී කෘෂිකර්මය | ආසියාවේ භූගෝලීය පිහිටීම. | තෙත්බිම් පරිසර පද්ධති. | වෙරළබඩ පරිසර පද්ධති | සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල සීඝ්‍ර නාගරීකරණය කෙරෙහි බලපාන හේතු | බහු ජාතික සමාගම් ලෝක ආර්ථිකයෙහි වැදගත් ස්ථානයන් හිමි කර ගැනීමට හේතු | බහු ජාතික සමාගම් ආශ්‍රිත ගැටලු. | GPS ගෝලීය ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධතිය. | කෙපන්ගේ දේශගුණ වර්ගී කරණය | ග්ලැසියර භූ රූපවල ආර්ථිකමය වැදගත්කම් | නායයෑම්වලට බලපාන භෞතික සාධක | තරංග ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් ඇතිවන ඛාදිත හා නිධිසාධිත භූරූප. | ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ පරිසරය පද්ධතිය අවක්‍රමණය වීමට බලපා ඇති හේතු. | ග්ලැසියර් ක්‍රියාවලිය | පෘථිවියේ ප්‍රධාන ස්තර හා ප්‍රධාන භූ තැටි මායිම් | අක්‍රාන්ත යමහල් භූ රූප | කාන්තාර ප්‍රදේශ වල ජලය මගින් නිර්මාණය වන භූ රූප | ශූෂ්ක ප්‍රදේශ වල ඛාදනය නිසා නිර්මාණය වන භූ රූප හා කාන්තාර ප්‍රදේශ වල නිධි සාදිත භූ රූප | නිෂ්ක්‍රාන්ත යමහල් ආශ්‍රිත භූ රූප. | සුළං ඛාදනය | නැමි කඳු භූ රූප | ගංගා ඛාදනය මගින් ඇති කෙරෙන භූ රූප | පද්ධතියක් යනු හදුනා ගනිමු | පස නිර්මාණය වන ආකාරය | ශ‍්‍රි ලංකාවේ පාෂාණ සංකිර්ණවල පාෂාණ අන්තර්ගතය 02 | ශ‍්‍රි ලංකාවේ පාෂාණ සංකිර්ණවල පාෂාණ අන්තර්ගතය 01 | ශ‍්‍රී ලංකාවේ පාෂාණ සංකීර්ණ හා පාෂාණ | වෙරළ ඛාදනය නිසා ඇති වන ඛාදිත භූ රූප | භූගෝල විද්‍යාව කෙටි සටහන් | භූගෝල විද්‍යාව කෙටි සටහන් උසස් පෙලට අත් වැලක් | හරිත විප්ලවය | ආනවිලුන්දාව තෙත්බිම් |