ව්‍යවසායකත්වයේ ප‍්‍රවණතා - උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ව්‍යවසායකත්වයේ ප‍්‍රවණතා

ව්‍යවසායකත්වයේ ප‍්‍රවණතා

 ගෝලීය ව්‍යවසායකත්වය 
 සමාජයීය ව්‍යවසායකත්වය 
 හරිත ව්‍යවසායකත්වය 
 අභ්‍යන්තර ව්‍යවසායකත්වය 

 

ගෝලීය ව්‍යවසායකත්වය

ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. එනම්, ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද, තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑ ම රටක් හෝ ස්ථානයක් සමඟ සන්නිවේදනයේ යෙදී දේශ සීමා මායිම්වලින් බැහැර ව කටයුතු කිරීමේ හැකියාවයි.

එක් ස්ථානයක සිට ලෝකය පුරා තමාගේ නිෂ්පාදන සාර්ථක ව බෙදා හැරීම සඳහා ඒ ඒ රටවල පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා හා වුවමනා හඳුනාගෙන එම අවශ්‍යතා හා වුවමනා සපුරාලීමට තම නිෂ්පාදිත ලබා දීම ගෝලීය වශයෙන් ව්‍යවසායකත්වයේ ඵල

නෙලා ගැනීම යි. මෙහි දී අනෙකුත් සංස්කෘතීන් පිළිබඳ ව දැන සිටීම ඉතා අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වේ. මේ සඳහා වෙනත් රටවල් සමග, ජාතීන් සමග හොඳ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. ජාතීන් අතර, සංස්කෘතීන් අතර පවතින වෙනස්කම් හඳුනාගැනීම

මඟින් අවස්ථා සම්පාදනය කර ගැනීම සිදු වේ. ගෝලීය ව්‍යවසායකත්ව දර්ශකය යනු රටවල් 137 ක ව්‍යවසායකත්ව පරිසර පද්ධතිවල සෞඛ්‍යය මනින වාර්ෂික දර්ශකයකි.

 

සමාජීය ව්‍යවසායකත්වය

සමාජීය මෙහෙවරක් කිරීමේ චේතනාවෙන් සමාජීය ගැටලූවලට පිළියම් යෙදීමට නවෝත්පාදනයේ යෙදීම මින් අදහස් කෙරේ. මානසික තෘප්තිය, පිළිගැනීම, ප‍්‍රසංසාව, පරෝකාරය යනා දී ප‍්‍රතිලාභ සමාජීය ව්‍යවසායකත්වය තුළින් අපේක්ෂා කෙරේ. සමාජීය

ව්‍යවසායකයින්ගේ අරමුණ වන්නේ ලෝකය යහපත් ස්ථානයක් බවට පත් කිරීමයි.

 

හරිත ව්‍යවසායකත්වය

හරිත ව්‍යවසායකත්වය යනු පාරිසරික හා සමාජීය ගැටලූ හෝ අවශ්‍යතා සඳහා ඉතා ඉහළ අවදානමකනි ් යතු ු ව සව් භාවික පරිසරයට ධනාතම් ක බලපෑම් ඇත ි කරීි මට ව්‍යාවසායකතව් අදහස් මගින් දැනුවත් භාවයකින් යුතු ව කරනු ලබන කි‍්‍රයාකාරකම් ය.

හරිත ව්‍යවසායකයින් පරිසරය සුරැුකීම ඔවුන් ගේ හර සංකල්පය ලෙස සලකයි. පරිසර ගැටලූවලට ඉතා සංවේදී අය වේ. මෙම ව්‍යවසායකයින්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතුවලින් ස්වභාවික පරිසරයට ධනාත්මක බලපෑම් ඇති කරයි.

 

“හරිත ව්‍යවසායකත්වය යනු ස්වාභාවික පරිසරය කෙරෙහි ශුද්ධ ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරන අතරම ඒ සමඟම මූල්‍යමය වශයෙන් තිරසාර වන ඉහළ මට්ටමේ අවදානමක් සහිත ව්‍යවසායක අදහස් සාක්ෂාත් කර ගැනීම තුළින් පාරිසරික / සමාජ ගැටලුවක්

/ අවශ්‍යතාවයක් දැනුවත්ව ආමන්ත්‍රණය කිරීමයි.”


අභ්‍යන්තර ව්‍යවසායකත්වය

සංවිධානවල විවිධ තනතුරුවල කටයුතු කරන නිර්මාණශීලී පුද්ගලයින් එම ආයතනවල නිෂ්පාදිත හා නිෂ්පාදන ක‍්‍රමවල වෙනස්කම් සිදු කරයි. ඉහළ

කළමනාකරුවන් එම නිර්මාණශීලී කටයුතු කිරීම සඳහා එවැනි පුද්ගලයන් දිරිගන්වයි. මෙසේ සංවිධානයක වෙනස්කම් හඳුන්වා දෙන, ආයතනයක් තුළ කි‍්‍රයාත්මක වන ව්‍යවසායකත්වය අභ්‍යන්තර ව්‍යවසායකත්වය ලෙස හැඳින්වේ.

 

                                                                              සාරාංශය

ගෝලීය ව්‍යවසායකත්වය 

ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. 

ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද, තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑ ම රටක් හෝ ස්ථානයක් සමඟ සන්නිවේදනයේ යෙදී දේශ සීමා මායිම්වලින් බැහැර ව කටයුතු කිරීමේ හැකියාවයි.

සමාජයීය ව්‍යවසායකත්වය සමාජීය මෙහෙවරක් කිරීමේ චේතනාවෙන් සමාජීය ගැටලූවලට පිළියම් යෙදීමට නවෝත්පාදනයේ යෙදීම මින් අදහස් කෙරේ.
හරිත ව්‍යවසායකත්වය 

පාරිසරික හා සමාජීය ගැටලූ හෝ අවශ්‍යතා සඳහා ඉතා ඉහළ අවදානමකනි ් යතු ු ව සව් භාවික පරිසරයට ධනාතම් ක බලපෑම් ඇත ි කරීි මට ව්‍යාවසායකතව් අදහස් මගින් දැනුවත් භාවයකින්

යුතු ව කරනු ලබන කි‍්‍රයාකාරකම් ය.

අභ්‍යන්තර ව්‍යවසායකත්වය  සංවිධානවල විවිධ තනතුරුවල කටයුතු කරන නිර්මාණශීලී පුද්ගලයින් එම ආයතනවල නිෂ්පාදිත හා නිෂ්පාදන ක‍්‍රමවල වෙනස්කම් සිදු කරයි.