එස් 5 පද්ධතිය - උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

එස් 5 පද්ධතිය

සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය සඳහා මෙවලම්

LE203 එස් 5 පද්ධතිය: සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය

 

ඇරඹුම

එස් 5 සඳහා සුදානම

 

මධ්‍ය ක්‍රියාත්මක කෙරුම් කණ්ඩායමක් පිහිටුවීම

මෙම කණ්ඩායම එස් 5 ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛත්වය දරන අතර, දැනුම හා අවබෝධය උදෙසා ප්‍රදේශ කම්කරුවන් ද, ප්‍රාණවත් ඇසක් උදෙසා පිටස්තර කම්කරුවන් ද, කඩිනම් තීරණ සඳහා දෙපාර්තමේන්තු කළමනාකරුවෙකු ද, සහ මඟ පෙන්වීම සඳහා පහසුකම් සපයන්නෙකු ද ඇතුළත් විය යුතුය.

 

කණ්ඩායම් ප්‍රඥප්තිය භාවිතා කරමින් ව්‍යාපෘතියක් හඳුනාගැනීම

ඉලක්ක ප්‍රදේශයන් හි භූගෝලීය සීමාවන් හා එහි කටයුතු අර්ථ කථනය කරන්න.

 

සේවා ස්ථාන පිරික්සුමක් සිදු කිරීම

 • ප්‍රදේශයේ සීමා මායිම් ලකුණු කරන්න.
 • ප්‍රදේශ සිතියමක් සහ ඊතල රූප සටහනක් අඳින්න.
 • “පෙර” ඡායාරූප ගන්න.
 • ඔබේ වත්මන් තත්ත්වය තක්සේරු කිරීම සහ පාලන ලක්ෂ්‍යයන් මැනීම සඳහා සේවා ස්ථාන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව භාවිතා කරන්න.

 

සේවා ස්ථාන පිරික්සුම් ප්‍රදර්ශනයක් නිර්මාණය

ප්‍රගතිය පෙන්වීම උදෙසා, “පෙර ඡායාරූප” හා පිරික්සුම් ප්‍රතිඵල මෙන්ම, “පසු” ඡායාරූප ද ප්‍රදර්ශනයට ඇතුළත් වේ. කාර්ය ප්‍රදේශයේ පළ කරන ලද ප්‍රදර්ශනය, මැදිහත්වීම හා අවබෝධය අනුබල ගන්වයි. මතක තබා ගන්න: ඔබ කටයුත්ත සිදු වන ස්ථානයට යා යුතුය! සම්මේලන කුටියක සිට එස් 5 ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකිය; ඔබ එම වැඩබිමට යා යුතු වේ.

 

 1.  සංවිධිත බව (SORT)

සංවිධානය සහ කරුණු විමසීම

 

සංවිධිත ක්‍රියාවලිය

 1. ප්‍රදේශයේ ඇති අයිතම අතුරින් සුසංහරණය.
 2. අවශ්‍ය දේ තබාගැනීම.
 3. අනවශ්‍ය දේ ඉවත් කිරීම..
 4. දී ඇති ඕනෑම අවස්ථාවක, අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වෙනුවෙන් අයිතම සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම.

 

සංවිධිත පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

 • රතු සලකුණ සඳහා නිර්ණායකය ලෙස අයිතම පැවරුම් ලැයිස්තුව සමාලෝචනය කර භාවිතා කිරීම.
 • රතු සලකුණ ඇතුළුව, අවශ්‍ය සැපයුම්එක් රැස් කිරීම.
 • රතු සලකුණු ග්‍රාහක ප්‍රදේශයක් සකස් කිරීම, පිහිටීම සලකුණු කිරීම, රතු සලකුණු ග්‍රාහක ප්‍රදේශ කළමනාකරුවෙකු හඳුනාගැනීම, අයිතම පැවරුම සඳහා ප්‍රමිතීන් සහ නීති රීති ලියා පළකිරීම.
 • අනවශ්‍ය අයිතම ප්‍රදේශය විරේචනය කිරීම සඳහා මූලික සංවිධිත සැලැස්මක් නිර්මාණය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කරන ලද සියලු අයිතමයන් ලැයිස්තුගත කරමින් ලඝු-සටහන් පත්‍රයක් පිරවීම.
 • අනෙක් එස් 5 පද්ධති පියවර ක්‍රියාත්මක කළ ලෙසින්ම, රතු සලකුණු කිරීම් තුළින් සංවිධානය කිරීම පවත්වාගෙන යාම.

 

 

 1. සුපිළිවෙළ (SET IN ORDER)

සුපිළිවෙළකරණය සහ සීමාවන් පැනවීම

 

සුපිළිවෙළකරණ ක්‍රියාවලිය

 1. සේවා ස්ථාන පිරික්සුම් ප්‍රදර්ශන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කිරීම මගින් වර්තමාන තත්ත්වය විශ්ලේෂණය කිරීම.
 2. ඉලක්කගත සුවිශේෂී ගැටළු.
 3. දේවල් අයත් ස්ථාන නිර්ණය කිරීම.
 4. කොතැනක කෙසේ,දේවල් අයත් වේ ද යන්න දෘශ්‍යමය වශයෙන් පැහැදිලි කරගැනීම.

 

සුපිළිවෙළකරණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

 • ස්ථානගත අයිතමයන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ නිර්ණායකය තීරණය කරන්න. ප්‍රතිස්ථාපනය පිළිබඳව සම්බන්ධ කරගත යුත්තේ කාවද, කවුරුන් විසින් සැබවින්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සිදු කරයිද, ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා කුමන ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියා පිළිවෙත් බලපායිද, සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා හොඳම වේලාව කුමක්ද?
 • අවශ්‍ය සැපයුම් (බඳුන්, ලේබල්, ටැග්, වර්ණපටි, ආදිය) හඳුනාගැනීම සහ රැස් කිරීම.
 • විශාල අයිතම හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම. විශාල අයිතම සඳහා හොඳම ස්ථානය සොයා ගැනීමට ප්‍රදේශ සිතියම සහ ඊතල රූප සටහන භාවිතා කරන්න; අයිතම වල පිහිටීම වෙනස් කරන්න; පිහිටීම වෙනස් කර ඇති අයිතම සඳහා පිහිටුම් දර්ශක හඳුනාගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • කුඩා අයිතම හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම. හොඳම ස්ථානය නිර්ණය කිරීම, පිහිටීම වෙනස් කිරීම, සහ පිහිටුම් දර්ශක හඳුනාගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

 

 1. සුපිරිසිදුකම (SHINE)

පිරිසිදුකරණය හරහා සුපිරිසිදුකම සහ පිරික්සීම

 

සුපිරිසිදුකරණ ක්‍රියාවලිය

 1. සෑම දෙයක්ම ස්ථානගත දැයි පරික්ෂා කර බැලීම.
 2. ඔබට යම් දෙයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය දැයි පරික්ෂා කිරීම.
 3. අත්‍යවශ්‍ය අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා විශේෂිත උපකරණ ඉලක්කයන් පරීක්ෂා කිරීම.
 4. සියල්ල පරීක්ෂා කරන්න; අධිකව පිරිසිදුකිරීම, අලුත්වැඩියා කිරීම,හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කිරීම.
 5. සෑම මාරුවක්ම පිරිසිදුකරණය හරහා සුපිරිසිදුකම සහ පිරික්සීම.

 

සුපිරිසිදුකරණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

 • ක්‍රමානුකූලව ඉලක්ක හා පැවරුම් නිර්ණය කිරීම.
 • සියළුම කම්කරුවන් ඔවුන්ගේ පැවරුම් දන්නා බවට වග බලාගැනීම.
 • සුදුසු පිරිසිදු ක්‍රම තීරණය කිරීම.
 • නිවැරදි මෙවලම් හා සැපයුම් ලබාගැනීම.
 • මූලික පිරිසිදු සැලැස්ම භාවිතා කරමින් ඉලක්ක වල මූලික පිරිසිදුකරණයන් සිදු කිරීම.
 • වයර්, නල, ටියුබ්, ආදිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම.

 

 

 1. සම්මිතිය (STANDARDIZE)

තොරතුරු සම්මුතිය සහ බෙදුම්කරණය

 

සම්මිතිකරණ ක්‍රියාවලිය

 1. සම්මිතිය සඳහා තත්ත්වයක් හඳුනාගැනීම සහ වර්ගීකරණය.
 2. අධික චින්ත සන්තාප සහගත පාලන අදහස්.
 3. පාලන අදහස් තේරීම, පරීක්ෂණය, සහ අනුගමනය.
 4. තත්ත්වය නඩත්තු කිරීම සඳහා වගකීම් පැවරීම.
 5. මෙම තත්ත්වයන් පවත්වා ගෙනයාම සහ අධීක්ෂණය.

 

සම්මිතිකරණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

 • සම්මිතිකරණ සටහන සකස් කිරීම.
 • සම්මිතිකරණ ගැටළු හඳුනාගැනීම.
 • සංවිධිත බව, සුපිළිවෙළ, සහ සුපිරිසිදුකම සඳහා අපේක්ෂිත තත්ත්වයන් හඳුනාගැනීම සහ අත්කරගැනීම.
 • සියළු සම්මිතීන් පැහැදිලි සහ අන්වර්ථ කරගැනීම
 • සියළු සම්මිතීන් අධීක්ෂණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම.
 • තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සංවිධිත බව, සුපිළිවෙළ, සහ සුපිරිසිදුකම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

 

 1. ශික්ෂණය (SUSTAIN)

සංවිධානාත්මක සේවා ස්ථානයක් තිරසාර කිරීම

 

ශික්ෂණ ක්‍රියාවලිය

 1. සේවා ස්ථානය සුසම්පාදිත සහ ගිවිසී සම්මිතීන් මගින් පවත්වාගෙන යෑම තබාගැනීම සඳහා නීති රීති වලට පක්ෂව සිටින්න.
 2. සියළු කම්කරුවන්,පටිපාටි සඳහා පුහුණුකර ඇති බව තහවුරු කිරීම.
 3. එස් 5 සංකල්ප හා කුසලතා පුහුණුව, එස් 5 සන්නිවේදන මණ්ඩල, ඡායාරූප ප්‍රදර්ශන, ඒක-ලක්ෂ්‍ය පාඩම්, අධ්‍යයනය කණ්ඩායම්, සහ දිනපතා සහ සතිපතා එස් 5 ක්‍රියාකාරකම් හරහා, සහභාගීත්වය දැනුම් දීම සහ දිරිගැන්වීම.

 

ශික්ෂණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

 • තිරසාරත්වය සඳහා සැලසුමක් සාදාගැනීම.
 • සැලැස්ම සඳහා ඔබට කළමනාකරණ සහයෝගය තිබෙන බව තහවුරු කරගැනීම.
 • එස් 5 සම්මිතීන් හා ඒවායේ අරමුණු ගැන ප්‍රදේශයේ සියළු දෙනා දැනුවත් කිරීම.
 • ප්‍රදේශයේ සෑම කෙනෙකුටම එස් 5 පද්ධතිය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා, එස් 5 සන්නිවේදන මණ්ඩලයක් හා අනෙකුත් සන්නිවේදන උපකරණ සැදීම සහ නඩත්තු කිරීම.
 • විනාඩි 5ක් එස් 5 තුළින්, එස් 5 ක්‍රියාකාරකම්, දෛනික වැඩ කටයුතු වල කොටසක් කරගැනීම.
 • සම්මිතීන් පැහැදිලි කරගැනීම සඳහා, සම්මිතීන් සහ දෘශ්‍ය ක්‍රමයන් අඛණ්ඩව වැඩි දියුණු කිරීම.

සමස්ත සේවක සහභාගිත්වය (TEI) පවත්වාගෙන යාම.