ව්‍යවසායකත්වය - උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ව්‍යවසායකත්වය

                           ව්‍යවසායකත්වය

ව්‍යවසායකවයේ අවශ්‍යතාව හා වැදගත්කම 

1.දැඩි තරගකාරිත්වයට සාර්තකව මුහුන දීමට
2.වේගවත් පරිසර වෙනස් වේම් වලට සාර්තකව මුහුණ දීමට
3.උපරිම සම්පත් බාවිතය සඳහා
ජීවන තත්වය උසස් කිරිමට

ව්‍යවසායකත්ව ප්‍රතිලාභ
1.ව්‍යවසායකයට :-
        *ආදායම් උත්පාදනයට
        *ආත්ම තෘප්තියට
        *ඉහල සමාජ පිලිගෙනිම
        *තම ව්‍යපාරයෙ ප්‍රදානිය තමාම වීමෙ අවස්තාව
2.පාරිබෝගිකයාට:-
        *නව බාන්ඩ හා සේවා
        *ඉහල ජීවන තත්වය
        *නිශ්පාදන වල ගුනත්වය
        *තරගක්කරිත්වය
3.සමාජ ආර්තික :-
        *නව වෙලදපොල සන්වර්දනය
        *තිරසාර ආර්තික සන්වර්දනය
        *ප්‍රාදේශිය සන්වර්දනය
ව්‍යවසායකත්වයේ ප්‍රවනතා
     *කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය
     *සමාජීය ව්‍යවසායකත්වය
     *බහු ව්‍යවසායකත්වය
     *අබ්‍යන්තර ව්‍යවසායකත්වය

ව්‍යවසායකයා අර්ත දැක්වීම
නව සොයගෙනිම් තුලින් මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා තුප්ප්‍රිමත් කිරිම සදහා නව්‍යතා නිපදවන්නා ව්‍යවසායකයා නම් වේ
*සෑම කලමනකරුවෙකුම ව්‍යවසායකයෙකු නොවුවද ව්‍යවසායකයෙකයා සෙම විටම හොද කලමනකරුවෙකු වේ.


*ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරයේ අබ්‍යන්තරය ලෝකය පමනක් ඔව බාහිර ලෝකයද දකින කෙනෙකි.ඔහුට නිශ්චිත රාමුවක් නැත.
ඔහුට පුලුල් අවකාශයක් ඇත.ඔහුට ව්‍යාපාරයේ අබ්‍යන්තරයේ ඇති ශක්තීන් හා දුර්වලතා මෙන්ම බාහිරව ඇති අවස්තා තර්ජන පිලිබඳව අවබෝදයක් ඇත.


ව්‍යවසායකයෙකුගේ ප්‍රධාන කාර්යන්
1. නව්‍යතා සම්පාදනය
2. වෙලදපොල අවස්තා හදුනා ගැනීම
3.භූමිය,ශ්‍රමය,ප්‍රග්දනය, යන නිශ්පාදන සම්පත් සන්චල කරමින් නිශ්පාඩනය සoවිදානය කිරිම
4.අවදානම් කලමනාකරනය / අවදානම් දැරීම
5.ව්‍යාපාරික ප්‍රතිපත්ති පිලිබද මූලික තීරණ ගැනීම


ව්‍යවසායකයෙකුගේ පුද්ගල ගති ලක්ශ්න
*දැඩි උද්යෝගය
*ආත්ම විශ්වාසය
*අවබෝදය
*සුබවාදී බව
*අවස්තා සොයා යැම / අවස්තා හදුනා ගැනීම
*නම්‍යශීලි බව
*අබිප්‍රේප්‍රන බව
*දැක්මක් සහිත බව


ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා
* විශ්ලේශනය
*සන්නිවේදනය
*ගනනය
*උපදෙස් දීම


ව්‍යවසායකයන් බිහි වීමට පසු බිම් වන සාදක
* ස්වයන් නිර්මාන කෙරෙහි යොමු වීම
* පවුල් පසුබිම
*උචිත සමාජ හා ආර්තික පසුබිම
*අත්දෙකීම්


ව්‍යවසායකත්ව නිපුනතා වර්දනය කර්ගෙනීමෙ මාර්ග
*ස්වයන් ඇගයිම
ව්‍යවසායකත්ව නිපුනතා හදුනගෙන එම නිපුනතා තමා තුල පවතීද නෙතිද යන්න ඇගයිම මගින්
*පුහුනුව
ව්‍යවසායකත්ව නිපුනතා වර්දනය කරගෙනිමේ පුහුනු වෙඩසටහන් මගින්
*අධ්‍යාපනය
ව්‍යවසායකත්ව පිලිබදව ලබන අද්‍යාපනය තුලින්
*පලපුරුද්ද
ව්‍යවසායකත්ව ක්‍රියාවලිය


අවස්තා උදා කර ගෙන ඒවා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සදහා සන්විදාන නිර්මානය කිරිමේ දේ සම්බන්ද වන සියලු ක්‍රියාකාරකම් මීට ඇතුලත් වේ

ව්‍යවසායකත්ව ක්‍රියාවලියට බලපාන සාදක

පුද්ගල සාදක               පරිසර සාදක                    සමාජ විද්‍යාත්මක සාදක 

*පලපුරුද්ද               *අවස්තා                            *ආදර්ශ චරිත
*වයස                    *සම්පත්                             * දෙමව්පිaය අදර්ශ
*නායකත්වය             * තරගය                            *පවුල
*අබියෝග               *මුල් අදියරේ                       *ජාල සම්බන්දතා
ලගා කර                    සේවා
ගෙනීමේ ආශාව


ව්‍යවසායකත්වය සාර්තක වීමට අව්ශ්‍යයෙන්ම තිබිය යුතු සාදක
* තමා පිලිබද් අවබෝදය
*ලගා කරගත හැකි අදහස් පවතීම
*ව්‍යාපාර අවස්තා පවතීම්
*සම්පත් පැවතිම
*මනා කලමනාකරනයක් පැවතිම
සැලසුම් කිරීම
සන්විදානය
මෙහෙයවීම
පාලනය


සාර්තක ව්‍යාපාරයක් සදහා අවශ්‍ය සාදක
තමා self
අදහස් ideas
අවස්තා opportunities
සම්පත්resources
මෙහෙයවීමoperation
මූල්‍යfinace
කලමනාකරනයmanagement

ව්‍යාපාර අදහස් හා ව්‍යාපාර අවස්තා
වෙලද්පොලේ පවත්නා ගැටලුවකට/අවශ්‍යතාවකට විසඩුමක් ලෙස ඉදිරිපත් කල හැකි ව්‍යවසායකයෙකු තුල අති වන සන්කල්පනාව හෝ සිතුවිල්ල අදහසක් අම් වේ
ප්‍රායෝගික ව්‍යාපාර අදහසක් අවස්තාවක් වේ

ගැටලුව --------->අවතාව ----------->අදහස
හෝ
ගැටලුව --------->අදහස ------------> අවස්තාව

ව්‍යාපාර අවස්තාක් ඇගයිමෙදි සලකා බලන සාදක
අවදානම
ප්‍රතිලාබ
ශක්තීන් හා දුර්වලතා
වෙලදපොල
සම්පත් සුලබතාව
නිත්‍යානුකූල බව
කලමනාකරන හැකියාව
ව්‍යවසායකයා සතු හැකියාව


ව්‍යවසායකත්වයේ සශ්‍රීකත්වයට අවශ්‍ය වන උපකාරක තත්වයන්
මූල්‍ය පහසුකම්
තාක්ශනික පහසුකම්
යටිතල පහසුකම්
අලෙවි පහසුකම්
උපදේශන හා නෛතික පහසුකම්
ව්‍යවසායකත්ව සන්වර්දනයට ඇති බාදා
*වෙලදපල පිලිබද අවබෝදයක් නැති වීම