පයිතන් ප්‍රෝග්රැම් විචල්‍යයන් යොදාගන්නා ආකාරය. - උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පයිතන් ප්‍රෝග්රැම් විචල්‍යයන් යොදාගන්නා ආකාරය.

                 

 

පයිතන් ප්‍රෝග්රැමින් විචල්‍යයවලින් සමග වැඩ කරන ආකාරය.

 

අපි මුලින්ම බලමු විචල්‍යයක් මගින් කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා.

1 විචල්‍යයක් මගින් පරිගණකයේ ඇති තාවකාලික මතකයෙන් නම් කල ඉඩ කොටසක් වෙන් කරගත හැක.

2 වෙන් කරගන්නා  ඉඩ ප්‍රමාණය තුල දත්ත ගබඩා කිරීම,එම දත්ත වෙනස් කිරීම,

  එම දත්තය වෙනත් කටයුත්තක් සදහා යොදා ගැනීම කල හැකියි.

 

දත්ත ගබඩා කර තැබීමට යොදා ගන්නා ආකාර හදුනා ගනිමු.

මෙහිදී වගුවක ආකාරයට එක් එක් මාතෘකාවට අදාලව දත්ත ගබඩා කිරීමේදී

අකාරාදී දත්ත වර්ග (dictionary Data tipe )ඩික්ෂනරි ඩේටා ටයිප් සහිත විචල්‍ය හෙවත්

variabls වෙරියබල්ස් භාවිත කරයි.

(dictionary data type) ඩික්ෂනරි ඩේටා ටයිප්.

 

ඩික්ෂනරි ඩේටා වල විශේෂත්වය

අවශ්‍ය විට්ව් කොටස් එකතු කිරීමටත්,ඉවත් කිරීමටත් හැකිය.

 එහි ඇති සුචක (key) හා අගය (value) යන කොටස් අවශ්‍ය ලෙස භාවිත කල හැක.

 

අපි බලමු ඩික්ෂනරි ඩේටා ටයිප් භාවිතයේදී කොහොමද වෙරියබල් එකහි දත්ත ඇතුළු කරන  ආකාරය.

 

 1 වේරියබල් එකහි දත්ත ඇතුළු කරන්නේ සගල වරහන්  { } යොදාගෙනයි.

2 සැම key එකකටම පසුව දෙතිත කෝලන් ලකුණ         :  යොදාගැනේ.

  පසුව  එයට  valiue එක යොදන්න පුළුවන්.

 key එකක් value එකක්  සහිත ඒකකයක්  එලිමන්ට්  (element) එකකක් වේ.

එලිමන්ට් වෙන් කිරමට කොම ලකුණ   , යොදාගැනේ.

 

මෙහිදී දත්ත ඇතුළු කරගැනීම සදහා ආකාර 2 ක් ඇත.

1 වෙරියබල් එක සකස් කොට පසුව දත්ත ඇතුළු කරන්නත් පුළුවන්.

2 වෙරියබල් එක සකස් කරන අවස්තාවේ දිමත් දත්ත ඇතුළු කරගත හැකියි.

 

ඩික්ෂනරි වෙරියබල් එකක දත්ත සංස්කරණය කිරීම.

මෙහිදී අවශ්‍ය ආකාරයට දත්ත සංස්කරණය කල හැකියි

වේරියබල් එක සම්පුර්ණයෙන්ම සංස්කරණය කරනු

වෙනුවට එහි කොටස් පමණක් සංස්කරණය කල හැකියි.

මෙසේ වේරියබල් එකකක් සංස්කරණය කිරීමට කේත ලිවිය යුතුයි.

අවශ්‍ය කටයුත්තට අදාළ කේත ලිවිම පිළිබද සරල අවබෝධයක් ලබාගනිමු.

  1 ඩික්ෂනරි element එකක් delete කිරීම.

ඔයා සකස් කල වේරියබල් එකක් භාවිතා කරන විට ඔයාට ඕන වුනොත්

එම දත්තය ඉවත් කිරීමට del නම් කේතය භාවිතා කරන්න.

 

මෙහිදී ඉවත් කල යුතු එලිමන්ට් එකහි key එක දැක්විය යුතුයි.

මෙහිදී key එකට අදාළ value එක ද මැකී ගොස් වේරියබල් එක ඒ අනුව සකස් වේ.

 

ඩික්ෂනරි වේරියබල් එක තුල ඇති element ඉවත් කිරීම

ඔබ විසින් සකස් කල ඩික්ෂනරි වේරියබල් එකක ඇති element සියල්ලම

ඉවත් කිරීමේ දී clear මෙතඩ් එක යොදාගන්න.

 

 විචල්‍යයක් පිට පත් කිරීම

ඩික්ෂනරි දේට ටයිප් එකක් යොදා ගෙන සකස් කල වේරියබල් එකක් තුල තිබෙන එලිමනට්

එකක්  සියල්ල තවත් වෙරියබල් එකක් වෙත පිටපත් කිරීම සදහා copy මෙතඩ් එක යොදාගත හැක.

 

 

 වෙනත් වේරියබල් එකක් පිටපත් කර ගන්නේ නම් එහි නමට ගැලපෙන ආකාරයට වෙනස් කල යුතුය.

 

ඩික්ෂනරි වේරියබල් තුල ඇති key පමණක් බල ගැනීම.

විචල්‍ය තුල ඇති key හා value අතරින් key පමණක් බලා ගැනීමට keys මෙතඩ්

එක යොදා ගත හැකියි.

 

ඩික්ෂනරි වෙරියබල් එක තුල ඇති element  ගණන දැනගැනීම.

ඩික්ෂනරි වේරියබල් එක තුල ඇති එලිමන්ට් ගන්න දෙන ගැනීම සදහා len ෆන්ක්ෂන්  එක භාවිතා කරයි.

 

key වලට අදාලව ඇති value පමණක් ප්‍රතිදානය කිරීම.

 

සාමාන්‍ය ආකාරයට ඩික්ෂනරි වේරියබල් එකක් print කර ගැනීමේදී

එහි ඇති සියලු key  හා value print වේ.

 අවශ්‍ය key වලට අදාළ value පමණක් print කරගන්නට නම්

 

 

මෙ අනුව Name යන key අදාළව පමණක් ප්‍රතිදානය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම්

ඒ සදහා print (a[‘Name’]); ලෙස කේත ලිවිම ප්‍රමාණවත්ය.

 

මෙමෙ ලිපිය මගින් විචල්‍යයන් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ආකාරය පිළිබද සරල අවබෝදයක්

ලබාගත හැක.

ලිපියේ යම් දෝෂයන් ඇති නම් සමාවෙන්න.සුභ දවසක්.