python Code ගැටළු නිරාකරණය - උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

python Code ගැටළු නිරාකරණය

python program

භාහිර ෆෝල්ඩර් හැසිරවීම හාවැඩසටහන් දෝෂ නිරාකරනය.

ඔබ විසින් Creat කරන python program එකක් Rename කිරිම. වෙනත් ස්ථානයකට coppy කිරීම

 program එකේ සිට මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ෆෝල්ඩර් සැකසීම, python හරහා Creat කරන program එකෙක වැරදි නිරාකරනය කර ගැනීම.

පිලිබදව සරල අවබෝදයක් ලබා සිටීම ඔබට වැදගත් වේවි.

 

file හැසිරවීම

 Rename Method

computer එක්ක ඇති name එකක් python code මගින් වෙනස් කිරීමට Rename Method එක Use කරයි.

 මෙහිදී යොදා ගනු ලබන Code හදුනා ගනිමු.

 

import os

  1. rename (“ My Time”. txt”, “My Work”)

 

කේත පැහැදිලි කිරීම

Rename

 

  Import OS -    OS මොඩියුල් එක යොදා ගැනීමට හේතුව වන්නේ file and folder හසුරවනු ලබනුයේ 

මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගිනි ඒවා python program එක මගින් හැසිරවීම සදහා os මොඩියුල් යොදා ගැනේ

 පළමු පේලිය ලියා තිබෙන  Code කොටස මගින් සිදු වන්නේ  OS සම්බන්ධ කරගැනීමයි.

 

 

Rename - දෙවන line එකහි වරහන් තුල My Time,txt ලෙස කොමා ලකුණට මුලුන්ම ලියා තිබෙන්නේ

   වෙනස් කිරීමට හෙවත් Rename කල යුතු File Name එකයි.

                කොමා ලකුණට පසුව My Work ලෙස ලියා ඇත්තේ එය Rename වන ආකාරයයි.

 

මෙහිදී ඔබගේ file python file Save කරන folder එක තුල නොවේ නම් මෙහි File එකට අදාල පාත් එක ලිවිය යුතුය.

 

 

Remove Method

importe os

os.remov( “My work.txt”)

ඔබ විසින් Creat කරන file එකක් මකා දැමීම සදහා භාවිතා කරයි.

මෙහිදීද Code ලියා ඇත්තේ os මොඩියුල් එක සම්දන්ද කරගෙන ය.

ඉහත Code ලියා තිබෙන්නේ MyWork.txt  යන Name එකින් ඇති File මකා දැමීමටය.

 

Mkdir

import os

  1. mkdir( “My file”)

New Folder එකක් Creat කිරීම සදහා භාවිත කරන්නේ mkdr Method එකයි.

ඉහත code ලියා තිබෙන්නේ My File යන Name එකින් New Folder එකක් සකස් කිරීමටය.

 

Rmdir

import os

  1. rmdir (“MyFile”)

Creat කල Folder එකක්  Delete කිරීම සදහා යොදා ගත යුතු Method එක වන්නේ rmdir.

ඉහත Code ලියා ඇත්තේ MyFile ලෙස Creat කල Folder එක මකාදැමීම සදහාය.

 

 

python සමග වැඩ කරන ඔබ වැඩසටහන් වල දෝෂ නිරාකරණය කර ගැනීම සම්බන්දවත් දැනුමක් ලබා සිටීම ප්‍රයෝජනවත් වේවි.

වැඩසටහනක් නිවැරදිව සැකසී ඇත්තනම්

1 නිවැරදිව කම්පයිල් වුවහොත් එහි දෝෂ නත්වා වන්නට පුළුවන.

2 කාරක රීති දෝෂ (Syntax errors) වලින් තොර වීම කේත ලිවීම් නිවැරදි නම්,රක්ෂිත පද හා අකුරු නිවැරදි නම් නිසි තැන්වල දෙතිත (:) ලකුණ හා () යෙදීම

නිසා කාරක රීති නොමැති නිසා එය ක්‍රියාත්මක වේ.

3 Logical errors

තවත් errors ඇති විය හැකි ක්‍රමයක් වන්නේ භාවිතා කරන පුද්ගලයා විසින් කරනු ලබන යම් යම් වැරදි  නිසා  progrm එකහි වැරදි පෙන්විය හැකිය.

මේ ආකාරයට තාර්කික දෝෂයක් ඇති වූ වීට වැඩසටහන එතනින් නතර වේ.

 එම නිසා දෝෂ සොයා නිරාකරණය කල යුතුය.

 Logical Errors නිවැරදි කිරීම.

තාර්කික දෝෂ මතුවන විට දෝෂ මග හැර යාමට යොදා ගත හැකි දෝෂ කාරක (Division Error)

Exception = මෙය පොදුවේ සියලු දෝෂ මග හැර යාමට යොදා ගන්න.

Arithmetic Error = සංඛ්‍යාත්මක ගණනය කිරීම තුල ඇති දෝෂ මග හැර යාම.

OverfiowError = සංඛ්‍යාවල ගණනය කිරීම් උපරිම සිමාව ඉක්මවා ගිය විට ඇති වන දෝෂ.

Floating pointError = ඉපිලන අක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා ගණනයේදී ඇතිවන දෝෂ නිරාකරණයට.

ImprotErrors = ඉම්පෝට් ප්‍රකාශන භාවිතයේදී ඇති වන දෝෂ.

NameErrors = Creat නොකළ හෝ හදුනා ගත නොහැකි විචල්‍ය නාම භාවිත කර වෙනත් කටයුත්තක් කරන විට.

IO Errorrs = input output දෝෂ මග හැර යාම,File Open කිරීමේ ඇති වන දෝෂ මග හැර යාම සදහා භාවිත කරයි.

Volue Errors = funtion තුලට Data Enter කරන අවස්ථාවේ ඇති වෙන දෝෂ නිරාකරණය කිරීම.

Runtime Errors = දෝෂය ලැබිය යුතු ප්‍රවර්ගය පැහැදිලිව නොදන්නේ නම් program එක ක්‍රියාත්මක වන දෝෂ මග හැර යාම.

 

File Open කරන විට ඇතිවන දෝෂ මග හැර යාමට Code ලිවිම.

බාහිර File එකක් python හරහා Open කිරීමේදී  ඇති වන දෝෂයක් ලෙස දැනට නැති Name එකක් සහිත File එකක් Open කරන විට දෝෂ පෙන්වීම.

මෙහිදී

 try:

            Fh = open (“testfile.txt”, “r+”)

Fh . write (This is my test File”)

except IOErors:

print (“Error : can\ ‘t find”)

else:

print (“Successful”)

fh.Close()

 

Code පැහැදිලි කිරීම.

try = try යන රක්ෂිත පදය මගින් දෙවන Line එකේ සිට ක්‍රියාත්මක වන Code වල දෝෂ  තිබේ නම් මග හරිනු ලබයි.

testfile = දෙවන Line එකහි ලියා ඇත්තේ testfile ලෙස ඇති File එක ලිවීමට කියවීමට හැකි ලෙස ලියා ඇත.

This is my test file = මෙය තුන්වන line එක තුල සටහන් කරයි.

මෙහිදී File එක Open කර ලියන විට python සෙල් එක තුල එම Name එකින් File එකක් පවතිනවා නම් පමණක් නොව එය ට්ය්හුල යමක් ලිවිමට r+ ආකාරයට File එක Open කල යුතුය.

මෙහිදීද යම් දෝෂයක් ඇති වී pragram එක නතර විය හැකිය. මෙහිදී දෝෂ මග හැර යාමේ Code ලියා ඇති බැවින් දෝෂ මතු වුවද වැඩසටහනීන් ඉවත් නොවේ.

 

 except IOError ලෙස දෝෂයේ Name එක සටහන් කර ඇත.

Error : can’t find ලෙස ලියා ඇත්තේ දෝෂයක් ඇති වූ විට ක්‍රියාත්මක වීම සහාය.

else දෝෂයක් නොවත්  ප්‍රතිචාරයක් ලෙස Successful ලබා දේ

 

දෝෂ මග හැරිමේදී Excep වෙනුවට Finally රක්ෂිත පදයද යොදා ගත හැකිය.

 

මෙම ලිපියෙන් python program දෝෂ මග හරවා ගැනීම පිලිබදව සරල අවබෝදයක් ලබා ඇත හැකිය. A/L python program පාඩම් මාලාව මෙතනින් අවසන් වේ.

නැවතත් A/L  IT පාඩම් මාලාවකින් හමුවෙමු.

ලිපියේ යම් දෝෂයක් ඇති නම් සමාවෙන්න.සුභ දවසක්.