දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය twisted Pair Cable - උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය twisted Pair Cable

දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති

 

 

දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය ඇඹරි යුගල (Twisterd Pin Cable)

පරිගණක ජාල සැකසීම සදහා භාවිතා කරන්නේ ඇඹරි (Twisterd Pin Cabale) වර්ගයේ රැහැන් ය.

මෙම රැහැන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ දෙකක් එකට ඇඹරි මෙනි.

ජාල කරන රැහැනක් තුල එවැනි රැහැන් යුගල හතරක් දක්නට ලැබේ.

මෙම රැහැන් ඇඹරි  යුගල ලෙස  නම් කිරීමට හේතුව වන්නේ.

මෙම රැහැන් සැකසීමට යොදාගනු ලබන්නේ තුනී ප්ලාස්ටික් ආවරණයකින් ආවරණය  කර  එකිනෙකට  ඇඹරා ඇති නිසාය.

මෙම ආකාරය නිසා දත්ත සුරක්ෂිතවේ.

එනම් දත්ත හුවමාරුව සිදුවන විට කම්ම්බි  අතර අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ඇතිවන විද්‍යුත් චුම්බක බලපෑම අඩුවේ.

මෙම නිසා ඇඹරි  යුගල රැහැන් මගින් Digital හා Analog සංඥා  වුවද හුවමාරු කල හැකිය.

 

ඇඹරි යුගල ප්‍රධාන  දෙකකි.

අනාවරණිය ඇඹරි යුගල (UTP – Unshielded Twisted Pair)

අවරණිය ඇ යුගල STP (Shielded Twisted Pair)

පරිගණක ජාල වලදී යොදා ගන්නා UTP රැහැන් ඒවායේ භාවිතා සහ Data හුවමාරු වේගය පදනම් කර ගෙන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ග  (Category) කිහිපයකට බෙදා තිබේ.

ප්‍රවර්ගය 1 (Cotegory 1)

මෙය හැදින් වීම සදහා Cat1 යන යෙදුම භාවිතා කරයි.

මම රැහැන මගීන් Data ගෙන යන වේගය තාප්පයට මෙගා බිට් 1 කි.

(1 Mbps) මේ තරම් අඩු වේගයකින් දත්ත ගෙන යන රැහැන් පරිගණකයට ප්‍රයෝජනවත් නොවේ.

මුල් කාලයේදී දුරකථන වලද මේවා භාවිතා විය.

මේවා භාවිතා වෙන්නේ Analog ආකාරයේ තරංග ගෙන යාමටයි.

 

ප්‍රවර්ගය 2 (Cotegoty 2)

 මේහි Data ගෙන යාමේ වේගය තප්පරයට මෙගා බිට් 4කි.

මෙම රැහැන් පරිගණක ජාල සකස් කිරීමට යොදා නොගනී.

කලින් තිබු Token Ring වර්ගයේ භාවිත වුයේ Cat 2 රැහැන්ය.

 

ප්‍රවර්ගය 3 (Cotegory 3)

මෙහි Data හුවමාරු වේගය තප්පරයට මෙගා බිට් 16 කි.

මෙය 10 Base – T සම්මතයට අනුව පරිගණක ජාල තුල භාවිතා වේ.

මෙහි T අකුරින් කියවෙන්නේ Twisted pair යන්නයි.

 මෙම සම්මතයෙන් Creat කරන ජාල ඊතනෙට් Ethernet ලෙස හැදින්වේ.

මම රැහැන් භාවිතා කරන ජාලයක උපකරණ දෙකක් අතර දත්ත හුවමාරු වේගය තප්පරයට මෙගා බිට් 10කි.

දුරකථන පද්ධතිය වල හඩ හා Data හුවමාරුවට මෙම රැහැන් යොදා ගැනේ.

 

ප්‍රවර්ගය 4 (Cotegory 4)

දත්ත හුවමාරු වේගය තප්පරයට මෙගා බිට් 20කි.

මෙම රැහැන් 10 Base - T සම්මතයට අනුව පරිගණක ජාල තුල භාවිතා කරයි.

ඒ අනුව ජාලයකදී ලැබෙන්නේ තප්පරයට මෙගා බිට් 10ක වේගයකි.

ඊට අමතරව තප්පරයට මෙගාබිට් 16 යේ Token Ring පරිගණක ජාල තුලද මේවා භාවිතාවේ.

 

ප්‍රවර්ගය 5 (Cotegory5)

මේවයේ දත්ත හුවමාරු වේගය තප්පරයට මෙගාබිට් 100කි.

මේවා සදහා යොදාගන්න ජාල 100 Base – TX නම් සම්මතයට අනුව සකස් කරයි.

මෙම සම්මතයෙන් Creat කර ජාල ෆාස්ට් ඊතනෙට් (Fast Ethernet) ලෙස ද හැදින් වේ.

 

ප්‍රවර්ගය 5 E (Cat 5 E)

දත්ත හුවමාරු වේගය තප්පරයට මෙගා බිට් 100 සිට 1000 කි.

මේවා 100 Base – TX නම් සම්මතය අනුව Creat කරන ජාල මෙන්ම 1000 Base – T හෙවත් මෙගා බිට් ඊතනෙට් (Gigabit Ethernet)

සම්මතය අනුව ජාල යුල භාවිතාවේ.

 

ප්‍රවර්ගය 6 (Cotegoty6)

 

දත්ත හුවමාරු වේගය තප්පරයට 1000 කි.

මේවා 1000 Base – TX නම් සම්මතය අනුව සකස් කරන ජාල තුලදී මේවා භාවිත කරන්නට පුළුවන.

පරිගණක ජාලකින් වැඩි වේගයක් ලබා ගැනීම සදහා ජාලයේ පරිගණකවල ඇති ජාලගත කාඩ් පත් (Network Card) රැහැන් ස්වීච් (Switch)

වැනි සියලුම උපකරණ එසේ ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත වේගයට අදාල සම්මතයට අනුකුලව තිබිය යුතුය.

 

මෙම ලිපිය මගින් ඇඹරි යුගල පිළිබඳව සරල අවබෝදයක් ලබා ගත හැකිය.

ලිපියේ යම් දෝෂය ඇති නම් සමාවෙන්න. සුභ දවසක්.