පයිතන් ප්‍රෝග්රැම් loop සමග කටයුතු කිරීම - උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පයිතන් ප්‍රෝග්රැම් loop සමග කටයුතු කිරීම

පුනර්කරණය (loop)

සැම පරිගණක භාෂාවක loop හෙවත් පුනර්කර්ණ භාවිතා කරයි.

අපි බලමු වයිල් while loop එක භාවිතා කරන අකාරය පිලිබදව.

යම් කොන්දේසියක් පරික්ෂා කරමින් එම කොන්දේසිය සත්‍යව ඇතිතාක් පමණක් යම් උපදෙස් මාලාවක් නැවත නැවත

ක්‍රියාත්මක කරවීමට මෙම පුනකර්කරණය භාවිතා කරයි.

 

 

මෙම කේත ලියනවිට මතකයේ තබා ගත යුතු කරුණු.

1 මෙහිදී කේත ලියන විට වයිල් සහ ප්‍රින්ට් යන කොටස් ලිවිය යුත්තේ සිම්පල් අකුරිනි.

2 loop එක තුල ඇති පේලිය දකුණු පසට වන්නට ආරම්භ කිරීම කල යුතුය.

 

අපි බලමු මෙම කේත ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබදව

1 ඔබ යම් නමක් ලබාදී විචල්‍යයක් සකස් කර යම් අගයක් එයට enter කර.

2 එය සදහා යම් කොන්දේසියක් ලබා දිය යුතුය .

wihile ( B1 > = 1 )

මෙහිදී මෙම විචල්‍ය  තුලින් පෙන්වා ඇති අකාරය අනුව

1 ට වඩා  විශාල හෝ සමානව ඇති තෙක් මෙම loop එක ක්‍රියාත්මකවේ.

මෙහි අගය   0 හෝ ඊට වඩා අඩුවූ විට මෙම loop එකින් ඉවත් වේ.

2 B1 = B1 – 1  මෙහිදී loop එක ක්‍රියාත්මක වීමේදී විචල්‍යයේ දැනට ඇති අගයෙන් 1 බැගින් අඩු වේ

  මෙහිදී ලබාදී ඇති වට ව්ගණන අනුව loop එක ක්‍රියාත්මකවේ.

මෙහිදී අප B1 = 10 ලෙස ලබා දී ඇති විට loop එක වට 10 ක් ක්‍රියාත්මකවේ.

3 මෙහිදී අවසාන වශයෙන් ඉතිරිවන අගය ප්‍රතිදානය ලෙස ලැබේ.

B1 = 10  ලෙස ලබාදී විචල්‍යයේ අගය එකට වැඩ විශාල හෝ සමාන ( > = 1 ) ලෙස ලබාදී

එයට B1 = B1 – 1 අනුව මෙම loop එක වට 10 ක්‍රියාත්මක වීමේදී එම විචල්‍යයේ අගය එක බැගින් අඩුවන නිසා

 මෙහිදී අවසාන ප්‍රතිදානය ලෙස 0 යන්න පමණක් ලැබේ.

4 loop එක තුලදී ප්‍රතිදානයට යමක් ලබාදුන් විට  එය සැම වටයකම ක්‍රියාත්මක වන බැවින්

  සැම වටයකම ඊට අදාළ ප්‍රතිදානය ලැබේ.

 

අපි බලමු  කොහොමද සියල්ලෙම එකතුව ලබා ගන්නේ ලියලා.

loop එකක් මගීන් මෙවැනි එකතුවක් ලබා ගෙනිමේ කාර්යක් ඉටුකර ගැනීම සදහා

1 loop එක 1 සිට 10 තෙක් ක්‍රියාත්මක වන්නට ඉඩදී

2 එම ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේදී එම අගයන් තවත් විචල්‍යයක් වෙත එකතු කර ගැනීම.

3 මේ අයුරින් එකතු කර ගන්නා විචල්‍යයේ අගය ප්‍රතිදානය කල යුත්තේ loop එක ක්‍රියාත්මක වී අවසානයේදීය.

 

අපි දැන් බලමු ක්‍රමාරෝපිත අගයක් ප්‍රතිදානය කරගන්න අකාරය.

 මෙහිදී loop එක ක්‍රියාත්මක අවස්ථාවේදී එම විචල්‍යයේ අගයන් 1 බැගින් අඩු කරනවාත් සමගම

 තවත් විචල්‍යක තිබෙන අගයක් සමග එම විචල්‍යයේ ඇති අගය ගුණ කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

 

අපි දැන් බලමු කොහොමද loop එකක් හරහා ඔත්තේ සංඛ්‍යා හා ඉරට්ට සංඛ්‍යා ප්‍රතිදානය කරන්නේ කියලා.

1 loop එකක් හරහා ඔත්ත්ගේ සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතිදානය කිරීමේදී එය වට දෙකෙන් දෙකට

  ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.

2 මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන සෑම වටයකදීම අදාළ ඔත්තේ සංඛ්‍යාව ප්‍රතිදානය කල යුතුවේ.

ඒඅනුව විචල්‍යයේ මුලින් ඇති අගය 1 ලෙස ලබාදී loop එක ක්‍රියාකරන විට මුලින්ම දැනට ඇති

 අගය 1 ලෙස ප්‍රතිදානය කරයි.

පසුව එහි දැනට ඇති අගයට දෙකක් එකතු (+2) කිරීමෙන් එම විචල්‍යයේ ඇති අගය 3ක් ලෙස පෙනේවි

ඊලග වටයේදී ප්‍රතිදානය කරන්නේ එම අගයයි. පසුව එම වටයේදීම එයට තවත් 2 ක් එකතු වීමේදී 5ක්

ලෙස අලුත් වේ. මෙලෙස ඔත්තේ සංඛ්‍යා පමණක් ප්‍රතිදානය කෙරේ.

ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් ලබාගැනීමේදී  loop එක ආරම්භයේදී ලබාදෙන විචල්‍යයේ  අගය 2 ලෙස වෙනස් කිරීම

ප්‍රමනවත්වේ. ඒ අනුව මුලින්ම ප්‍රතිදානය වන්නේ 2 යන්නයි පසුව එයට 2ක් එකතුවන නිසා දෙවන වටයේදී 4 වේ.

මෙලෙස අවශ්‍ය සංඛ්‍යාව තෙක්ම ඉරට්ට සංඛ්‍යා පමණක් ප්‍රතිදානය කෙරේ.

 

 

මෙම ලිපිය මගින් loop පිලිබදව සරල අවබෝදයක් බලාගත හැකිය.

python සම්බන්ද බොහෝ තොරතුරු ඉදිරියේදී කතා කරමු.

ලිපියේ යම් දෝෂයක් ඇති නම් සමාවෙන්න. සුභ දවසක්.