නාම පදයක බහුවචනය සාදා ගැනීමේ සාමාන්‍යය ක්‍රම - සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

නාම පදයක බහුවචනය සාදා ගැනීමේ සාමාන්‍යය ක්‍රම

 THE usual ways to form plurals(නාමපදයක බහු වචනය සාදා ගැනිම‍ෙ සාමාන්‍යය ක්‍රම)

1.Most noun take "S"(බොහ‍ො නාම පද අගට "s" යෙද‍ෙ)

1. pen = pens

පෑන   =   පෑන්

2.nail = nails

නියපොත්ත =  නියපොතු

3.paper = papers

කඩදාසිය  =  කඩදාසි

4.ant = ants

කූඹියා  =  කූඹ්

5.bird = birds

කුරුල්ලා   =   කුරුල්ලන්

6.teeth = teeths

දත       =       දත්

7.bulb= bulbs

බල්බය  =  බල්බ්

8.book = books

පොත  =  පොත්          

9.bag = bags

 බෑගය = බෑග්

10.cup = cups

කෝප්පය  =  කෝප්ප

11.face = faces

මුහුන  =   මුහුනු

12.girl = girls

ගැහැනු ලමයා = ගැහැනු ලමයි

13.boy = boys

පිරිමි ලමයා  =   පිරිමි ලමයි 

14.chair = chairs

පුටුව    =     පුටු

15.bun = buns

බනිසි ගෙඩිය  =  බනිස් ගෙඩි

16.parrot = parrots

ගිරවා   =   ගිරවු

17.book = books

 පොත   =   පොත්

18.table = tables

මේසය   =   ම්‍ෙස

19.home = homes

ගෙදර     =      ගෙවල්

20.dog = dogs

බල්ලා  =   බල්ලන්

21.pencil = pencils

පැන්සලය   = පැන්සල්

22.plate = plates

පිගාන  =   පිගන්

23.ring = rings

මුද්ද   =   මුදු

 

Nouns ending in -s,ss,-sh,-ch,-x,-z take es

නාම පද අගට -s,ss,-ch,-x,-z යෙදි ඇති නම් බහු වචනයට හැරවිම‍ෙදි යොදනු ලැබ‍ෙ

box = boxes

පෙට්ටිය   =    පෙට්ටි

fus = fusses

කලබලකරු  =   කලබලකරුවන්

dish = dishes

බදුන  =    බදුන්

match = matches

තරගය   =    තරග

bus = buses

බසය   =  බස්

buzz = buzzes

ගුම්නාදය  =   ගුම්නාද

class = classes

පංතිය   =    පංති

bush = bushes

බුරසුව  =  බුරුසු

kiss = kisses

හාදුව  =   හාදු

 

Nouns ending in -f or -fe take - ves

නාම පද අගට -f or -fe යෙදි ඇති විට ඒවා ඉවත්  කොට -ves යෙදිය යුතුයි

calf = calves

වසු පැටියා  =  වසු පැටවු

self = selves

ආත්මය  =   ආත්ම

half = halves

භාගය  =  භාගයන්

shelf = shelves

රාක්කය  =  රාක්කයන්

knife = knives

පිහිය  =   පිහියවල්

thief = thives

හොරා   =    හොරු

life = lives

ජීවිතය  =   ජීවිත

wife = wives

බිරිද  =  බිරින්දෑවදරු

loaf = loaves

ගෙඩිය   =  ගෙඩි

wolf = wolves

 සල්ලාලයා  =  සල්ලාලයෝ

 

එස‍ෙ නොය‍ෙ දි "s"  පමනක් ය‍ෙදෙන අවස්තා

belief = beliefs

විශ්වාසය  =  විශ්වාසයන්

handkerchief = handkerchiefs

ලේන්සුව =  ලේන්සුව

chief = chiefs

ප්‍රධානියා  =  ප්‍රධානියෝ

clift = clifts

roof = roofs

dwarf = dwarfs

scraf = scrafs

 

some nouns ending in -y take "ies"

yඅකුුරිින් අවසන් වන ඇතැම් නාමපද බහු වචනයට හැරවීීම‍ෙ දී y අකුර ඉවත් ක‍ොට ies යොදනු ලබයි

N                                 N-Y+ES

a curry                       a curries

a puppy                      a puppies

a baby                        a babies

a lorry                        a lorries

a battery                    a batteries

a lady                        a ladies

 

nouns ending consonant +y take consonant +ies , other nouns ending in -y take "s"

(ව්‍යඤ්ඤන අක්ෂරයකට පසුව"y" අකුරින් අවසන් වන නාම පද වලදී"y" අකුර ඉවත් කොට "ies" ය‍ොදනු  ලබන අතර ස්වරයකට පසුව ය‍ෙදි ඇති වචන බහු වචනයට හැරවිම‍ෙ "s"  අකුුර යොදයි

baby = babies

boy = boys

country = countries

day = days

fly = flies

key = keys

party = parties

toy = toys

factory = factories

guy = guys

 

ඇතැම් නාම පද ඒවාය‍ෙ යෙදි ඇති ස්වර ව‍ෙනස් කිරිමෙන් හෝ වනෙත් අක්‍රමික ආකරයන් මගින් බහු වචනයට හැරවිම කරනු ලැබ‍ෙ. මේවා සංඛ්‍යාවනේ ඉතා  අල්පය.

Irregular plurals

man = men

goose = geese

woman = women

louse = lice

foot = feet

mouse = mice

tooth = teeth

penny = pence

child = children

ox = oxen

 

Nouns which do not change in the plural

බහු වචනය‍ේ දී වෙනස් න‍ොවන නාම පද

deer = deer

reindeer = reindeer

sheep = sheep

carp = carp

herring = herring

pike = pike

salmon = salmon

duck = duck

partridge = partridge

pheasant =  pheasant

 

nouns only in the singular 

ඒක වචන පමනයි

bread

coffee

cheese

milk

sugar

tea

air

grass

snow

soap

water

happiness

hope

kindness

laughter

love

 

nouns only in the plural

බහුවචන පමනයි

binoculars

glasses

pliers

scales

scissors

shears

spectacles

tweezers

braces

knickers

pants

pyjamas

shorts

tights

trousers

underpants

 

only singular

news

series

measles

species

mumps

rickets

shingles

billiards

dominoes

draughts

athletics

ceramics

classics

economics

ethics

chinese

gymnastics

liguisticsjapanese

mathematics

phonetics

physics

politics

clery

dice

 

only plural

clothes

series

contents

species

earnings

goods

lodgings

means

odds

outskirts

premises

headqurters

regards

stairs

surroundings

chinese

thanks

srilankans

arms

customs

minutes

people

police

cattle

 

nouns which can be either singular or plural

ඒක වචන බහු වචන ද‍ෙක‍ේම යෙදනෙ පද

association

staff

group

crowd

committee

company

council

class

team

majority

family

gang

government

crew

club

union

minority

the public