ලඟ තිබෙන, දුර තිබෙන සහ තියනවා ඉන්නවා - සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

ලඟ තිබෙන, දුර තිබෙන සහ තියනවා ඉන්නවා

This is, These are, That is, Those are, There is and There are
ලඟ තිබෙන, දුරතිබෙන සහ තියනවා ඉන්නවා යන අර්ථයන් පහත ආකාරයෙන් ඔබට ප්‍රකාශ කල හැක.

This is
ලඟ තිබෙන එක් දයක් හෝ පුද්ගලයෙක් විස්තර කිරීමට භාවිතා කල හැක.

This is a book = මේ තියෙන්නේ පොතක්

This is my father = මේ ඉන්නේ මගේ පියා

These are
ලඟ තිබෙන බොහෝ දේවල් හෝ පුද්ගලයන් විස්තර කිරීමට භාවිතා කල හැක.

These are books = මේ තියෙන්නේ පොත්

These are my friends = මේ ඉන්නේ මගේ යහළුවෝ 

That is
දුර තිබෙන එක් දයක් හෝ පුද්ගලයෙක් විස්තර කිරීමට භාවිතා කල හැක.

That is a school = අර තියෙන්නේ පාසලක්

That is a friend = අර ඉන්නේ යහළුවෙක්

Those are
දුර තිබෙන බොහෝ දේවල් හෝ පුද්ගලයන් විස්තර කිරීමට භාවිතා කල හැක.

Those are houses = අර තියෙන්නේ ගෙවල්

Those are your friends = අර ඉන්නේ ඔබේ යහළුවෝ

There is
එක් දෙයක් හෝ පුද්ගලයෙක් තියනවා හෝ ඉන්නවා යන්න ප්‍රශකල හැක.

There is a clever = ඉන්නවා දක්ෂ ගුරුවරයෙක්

There is a big star = තියනවා ලොකු තරුවක්

There are
බොහෝ දේවල් සහ පුද්ගලයන් තියනවා හෝ ඉන්නවා යන්න ප්‍රශකල හැක.

There are intelligent students = ඉන්නවා බුද්ධිමත් සිසුන්

There are fast computers = තියනවා වේගවත් පරිගණක